Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2014

Årsberetning 2014 - Geoviden til samfundet

Læs Årsberetningen - desuden mulighed for download i pdf-format. GEUS har i år valgt titlen 'Geoviden til samfundet' som overskrift til vores årsberetning.

Udgiver og copyright: GEUS, 2015 - Forfatter/redaktør: Henrik Højmark Thomsen - ISBN: 978-87-7871-410-7
Hjemtag (download) hele rapporten i pdf-format geus14-dk.pdf (pdf-file, ~7,5 mb)

 • Ny samarbejdsaftale med Grønland
 • Forord
 • Databanker og formidling
  • Opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data
   • Flittig brug af GEUS kort- og datatjenester
   • Muligheder for en fælles europæisk infrastruktur for geodata
   • Nyt e-handelssystem til olieindustrien
   • Geologisk formidling til skoler og borgere
 • Vandressourcer
  • Viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer
   • Kortlægning af det danske grundvand
   • Nye metoder til bestemmelse af nitratreduktion
   • Flere målinger i Varslingssystemet for Pesticider
   • Nye metoder til rensning af pesticid-forurenet jord og vand
 • Energiråstoffer
  • Viden til fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
   • Succesfuld 7. udbudsrunde i Nordsøen
   • Afgrænsning af kontinentalsoklen
   • Tektonisk atlas for Nordatlanten
   • Geotermisk energi og jordvarme
 • Mineralske råstoffer
  • Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljømæssig forsvarlig udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
   • Vurdering af Grønlands mineralressourcer
   • Kritiske mineraler og industrisamarbejde
   • Oplysning og rådgivning om råstoffer
   • Data og rådgivning om marine råstoffer
 • Natur og klima
  • Belysning af forhold, der i Danmark og Nordatlanten, har ført til nutidens klima og miljø
   • Nyt kort over havbundens sedimenter
   • Overvågning af Grønlands Indlandsis
   • Effektive metoder til 3D geologisk modellering
 • GEUS derude
  • Opbygning af viden i udviklingslandene gennem forskning og rådgivning
   • Opbygning af olieekspertise i Vietnam
   • Opbygning af klima- og vandekspertise i Tanzania
   • Bæredygtig forvaltning af råstoffer i Tadsjikistan
   • Hydrogeologisk ekspertise i Ghana
 • Året i glimt
  • Nyheder fra 2014
   • Travlt år på Nuuk-kontoret
   • To nye adjungerede forskningsprofessorer
   • Priser til to GEUS-medarbejdere
   • Efteråret stod i geologiens tegn
 • Nøgletal for 2014
 • Organisation

Forord

Et fortsat fællesskab i Arktis blev den vigtigste begivenhed i 2014, idet Klima- Energi- og Bygningsministeren og Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked og Råstoffer, samt GEUS og det grønlandske Råstofdepartement indgik nye femårige samarbejdsaftaler. Aftaler som sikrer, at GEUS' omfattende viden direkte og uden ophør kan nyttiggøres i udvikling af råstofsektoren i Grønland, hvilket er vigtigt, både når mineralfeberen raser, og når interessenter skal fastholdes eller nye tiltrækkes.

En anden skelsættende begivenhed var, da Rigsfælleskabet afleverede femte og foreløbigt sidste submission til FN's Kommission for Kontinentalsoklens Grænser for området omkring Nordpolen. Kortlægning og det faglige arbejde - som GEUS har ledet - er afsluttet, men grundlaget skal, i de mange år forhandlingerne forventes at vare, vedligeholdes, og afleveringen af submissionen blev en milepæl i GEUS' historie.

Arktis har på andre områder tiltrukket sig stor opmærksomhed inden for GEUS' arbejdsområder. Det gælder overvågning af og forskning i Indlandsisens afsmeltning, hvor der fortsat kan konstateres et nettotab af is, det gælder interessen for sjældne jordarter og uran, hvor GEUS i årets løb har udgivet rapporter af betydelig interesse for politikere og erhverv, og det gælder vidensopbygning om geologi i Grønland med udgangspunkt i GEUS' kontor i Nuuk, der bl.a. har stået for konference og vidensudveksling med Canada-Nunavut Geoscience Office og det Grønlandske Råstofdepartement.

Samarbejdet med de geologiske undersøgelser i Europa har i 2014 nået nye højder med store fællesprojekter inden for de fleste arbejdsfelter bl.a. med færdiggørelsen af et Nordatlantisk Tektonisk Atlas og skabelsen af et stort netværk om bygeologi. GEUS har også været aktiv og løst opgaver på flere kontinenter og tillige bidraget til at skabe fodfæste for danske løsninger i de folkerige asiatiske lande på vandforsyningsområdet.

I det hjemlige arbejde har forskning, overvågning og kortlægning af grundvandsressourcerne fyldt meget. Kortlægningen afsluttes i 2015, hvilket giver stor travlhed, og GEUS har i årets løb deltaget i et meget betydeligt modeludviklingsarbejde sammen med DHI og Nationalt Center for Miljø og Energi, som skal danne grundlag for en mere differentieret arealregulering af landbrugets nitratemissioner som opfølgning på Natur og Landbrugskommissionens anbefalinger. Der har ligeledes fra mange sider været stort fokus på GEUS' arbejde med pesticider i overvågningssammenhæng.

Inden for geotermisk udnyttelse af undergrunden til varme - men også køling - har GEUS arbejdet med at identificere egnede reservoirer, bl.a. under 28 byer, men også rådgivet og etableret guidelines i udviklingen af udnyttelsen af geotermi.

Endelig har havet og havbunden tiltrukket sig stigende opmærksomhed, og GEUS har udgivet et nyt landsdækkende havbundskort, baseret på sammenstilling af data fra flere årtiers arbejde - hvori kortlægningen af havbunden er indgået. Kortet er tilgængeligt på GEUS' hjemmeside.

Årsberetningen viser et lille udsnit af den store vifte af opgaver, der er løst i årets løb. Årets nøgletal fremgår sidst i beretningen og peger på en mindre nedgang i indtægter og dermed aktiviteter primært som følge af afmatning i olie/gas- og mineralbranchen. Det er en udvikling, der forventes at slå fuldt igennem i 2015, og som vil udfordre institutionens evne til at skabe en tilstrækkelig stor portefølje af opgaver. Men GEUS har et stærkt og intakt fagligt fundament også til at løse nye opgaver og nye opgavetyper.

Minik Rosing
Bestyrelsesformand

Johnny Fredericia
Direktør

 

 Genveje

 
Årsberetning 2014 - Geoviden til samfundet