Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2014 > Mineralske råstoffer

Årsberetning 2014 - Mineralske råstoffer

GEUS' Årsberetning 2014 - Mineralske råstoffer, Vidensgrundlag for en målrettet og miljømæssigt forsvarlig udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
Vurdering af Grønlands mineralressourcer
I de senere år har GEUS udført feltarbejde i Sydøstgrønland for at vurdere områdets potentiale for mineralressourcer. I 2014 har aktiviteterne ligget i regionen omkring Tasiilaq fra cirka 64°N til 67°N. Arbejdet har omfattet detaljerede geologiske undersøgelser og kortlægning med henblik på at udrede regionens geologiske udvikling. Der er blevet indsamlet prøver til geokemiske, mineralogiske og petrologiske analyser og til aldersbestemmelse af bjergarterne. En række områder med geokemiske anomalier, som kan stamme fra mineraliseringer er blevet undersøgt nærmere. Projektet er finansieret af Grønlands Selvstyre og GEUS. I november afholdt GEUS og Råstofdepartementet ved Grønlands Selvstyre en international workshop, hvor potentialet for orogent dannet guld i Grønland blev evalueret af et panel med eksperter fra forskningsverdenen og industrien. Hovedresultaterne er efterfølgende blevet publiceret i et nummer af magasinet Geology and Ore og er blevet præsenteret under Greenland Day ved den årlige minekongres PDAC i Canada i foråret 2015. Det er sjette gang GEUS, afholder en ressourcevurderingsworkshop. I 2013 var emnet wolfram-potentialet i Grønland, og i løbet af 2014 udgav GEUS en rapport og et nummer af Geology and Ore med resultaterne.

Kritiske mineraler og industrisamarbejde
Den økonomiske vækst i visse regioner giver øget forbrug af mineralske råstoffer, desuden er der øget efterspørgsel af specielle mineraler til højteknologiske produkter. Nogle af disse råstoffer er kritiske for industrien. GEUS har i 2014 haft fokus på kritiske mineraler gennem feltundersøgelser i Grønland og igennem samarbejdsprojekter med industrien, som kan skabe incitamenter for yderligere investeringer i efterforskning og minedrift. GEUS har gennemført feltundersøgelser i samarbejde med den koreanske forskningsinstitution Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) ved Motzfeldt intrusionen i Sydgrønland. Her er det undersøgt, hvordan mineraliseringer af niobium, tantal og sjældne jordarters metaller (REE) er blevet dannet. I et område vest for Narsaq, også i Sydgrønland, har GEUS undersøgt en række forskellige bjergarter, som er tilknyttet magmatiske intrusioner ved Tugtutoq for at få mere at vide om deres dannelse og mineralindhold. Endelig har GEUS gennemført strukturgeologiske undersøgelser og kortlægning i Klitdal-området og på Wegener Halvø i Østgrønland, hvor der er et godt potentiale for kobberforekomster. Det sidstnævnte projekt er udført i samarbejde med selskabet Avannaa Resources og finansieret af Nordisk Ministerråds program NordMin.

Oplysning og rådgivning om råstoffer
I maj 2013 åbnede GEUS Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa), der skal analysere og vurdere forhold vedrørende tilgængelighed, sårbarhed og knaphed af mineralske råstoffer globalt og i Danmark. I 2014 udkom de første to rapporter fra MiMa. Den første rapport, som er målrettet til efterforskningsselskaber, giver en overordnet geologisk vurdering af Grønlands uranpotentiale. Den anden rapport: 'Uran - fra efterforskning til efterspørgsel' giver en opgørelse over globale uranressourcer og forventet globalt uranforbrug i et 20 års perspektiv og diskuterer, om uran kan blive et kritisk råstof. I juni udgav GEUS i samarbejde med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet 3. udgave af et hæfte med information og fakta om udvinding af uran i Grønland. På opdrag af Grønlands Selvstyre deltog medarbejdere fra de to institutioner over sommeren i en række oplysningsmøder om uran for borgere i Vestgrønland.

Endelig har MiMa udgivet de første tre faktablade om aluminium, grafit og guld, der kort beskriver udbredelse, anvendelse, produktionsforhold og forsyningsrisiko for en række af verdens vigtigste mineralske råstoffer. Der er i 2014 endvidere igangsat en opfattende flerårig sårbarhedsanalyse finasieret af den grønne pulje. Denne overordnede analyse kortlægger og diskuterer forbruget af mineralske råstoffer i alle sektorer af den danske industri og følges op af mere detaljerede analyser af udvalgte sektorer. Den første af disse er ligeledes igangsat i 2014 og er en samlet opgørelse og vurdering af de råstoffer, der forekommer i Danmark.

Data og rådgivning om marine råstoffer
Basale råstoffer som sand og grus indvindes i stigende grad fra havbunden omkring Danmark. Indvinding finder sted i afgrænsede områder administreret af Naturstyrelsen, således at naturinteresser, kystbeskyttelse og andre samfundsinteresser tilgodeses. Materialerne benyttes til byggeri, betonfremstilling, kystbeskyttelse og opfyldninger.

GEUS er geologisk fagdatacenter for råstoffer, hvilket bl.a. omfatter håndtering og lagring af råstofdata fra såvel land som havbund og rådgivning og vejledning i råstofspørgsmål. I 2014 har GEUS deltaget i kortlægningen af råstoffer i indre danske farvande for Naturstyrelsen og har rådgivet styrelsen om råstoffer og habitater i forbindelse med et kortlægningsprojekt om havbundens kvalitet i Øresund.

GEUS driver ligeledes den nationale marine metadatabase - MARTA. Databasen indeholder alle 'shallow' seismiske data (de øverste 100 m af havbunden) indsamlet på dansk område - data som ifølge Råstofloven fra 2009 skal rapporteres til GEUS. Denne database er et vigtigt værktøj til både forvaltningen af havets råstoffer og til beskyttelse af marine habitater. I 2014 har GEUS videreudviklet den web-baserede marine råstofdatabase for Naturstyrelsen, som indeholder opdateret information om de marine råstofområder i de danske farvande. Databasen er en del af MARTA databasen og indeholder flere typer data, fx rapporter om råstof undersøgelser, maringeologiske metadata og oplysninger om prøver hentet op fra havbunden.

 

 Genveje

 
Mineralske råstoffer