Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2013 > Mineralske råstoffer

​Årsberetning 2013 - Mineralske råstoffer

​GEUS' Årsberetning 2013 - Mineralske råstoffer, Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljømæssig forsvarlig udnyttelse af mineralforekomster

Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark

Nyt Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer
Verdens ressourcer og råstoffer er under stigende pres på grund af befolkningstilvæksten og en voksende middelklasse med flere millioner af nye forbrugere. I maj åbnede GEUS Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa), der skal analysere om der vil være tilstrækkelige mængder af mineralske råstoffer tilgængelige for samfundet i fremtiden. MiMa tager afsæt i GEUS’ forskningsbaserede viden og kapacitet på råstofområdet, og trækker på eksisterende faglige netværk. Viden om råstofforsyningen og eventuelle knaphedsproblemer vil blive gjort tilgængelige for danske og grønlandske myndigheder, beslutningstagere, virksomheder og NGO’er.

”Middelklassen på verdensplan eksploderer i antal og det lægger selvsagt et stort pres på verdens ressourcer, der jo ikke er ubegrænsede. Derfor er det en rigtig god nyhed, at GEUS åbner et nyt videncenter, der kan hjælpe til at skabe overblik over verdens ressourcer og virksomhedernes adgang til nødvendige råstoffer i deres produktion”, sagde Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard i forbindelse med åbningen. MiMa forestår selv undersøgelser og analyser af forhold relateret til råstoffernes værdikæde fra efterforskning til fremstilling, og vil derudover udføre rekvirerede opgaver fra myndigheder, industrien og rådgivningsfirmaer, hvor dette har en samfundsmæssig relevans.

Kritiske mineraler til vigtige industrier
Økonomisk vækst i nye regioner betyder et øget globalt behov for råstoffer. Det gælder kritiske mineraler til højteknologisk anvendelse, men også andre mineraler. GEUS har i 2013 haft fokus på kritiske mineraler gennem feltundersøgelser i Grønland og igennem samarbejdsprojekter med industrien og andre forskningsinstitutioner, bl.a. i europæisk regi. I løbet af året er der gennemført malmgeologiske, petrologiske og mineralogiske undersøgelser i Gardar Provinsen i Sydgrønland for at vurdere og forstå dannelsen af flere forekomster af kritiske mineraler – herunder sjældne jordarters metaller (REE), niobium og tantal. Projektet foregår i samarbejde med prospekteringsselskaber, som er aktive i Gardar Provinsen med henblik på at skabe incitamenter for yderligere investeringer i efterforskning og minedrift. På EU-plan deltager GEUS i projektet EURARE, som skal udvikle fundamentet for en industri, der skal sikre den fremtidige forsyning af REE-råstoffer og produkter til Europas vigtige sektorer som fx bilindustrien, elektronikindustrien og den kemiske industri. Arbejdet omfatter bl.a. en kortlægning af REE-ressourcer i EU og udvikling af miljørigtige og effektive ekstraherings- og raffineringsteknologier.

Undersøgelser af Grønlands mineralressourcer
I 2013 har GEUS gennemført flere aktiviteter for at vurdere Grønlands mineralressourcer. Geologerne har arbejdet med sammenstilling af geologiske og mineralogiske data fra Sydøstgrønland, som er indsamlet i felten fra 2009–2012 og fra juni til september blev der foretaget en flybåren aeromagnetisk opmåling i området omkring Tasiilaq. Bearbejdningen af data har især fokuseret på skorpeudviklingen og de malmdannende processer i grundfjeldet og intrusioner i Skjoldungenregionen. I den sydlige del af Peary Land i Nordgrønland undersøgte geologerne en række lokaliteter med sedimentære forekomster af zink, som er et af de meget efterspurgte metaller på verdensplan, og i Trail Ø- og Hurry Inlet-områderne i det centrale Østgrønland blev der indsamlet data til tjek af flybårne hyperspektrale målinger, som blev indsamlet i 2012 i forbindelse med mineralefterforskning i området. Endelig blev der i december afholdt en international workshop på GEUS, hvor wolframpotentialet i Grønland blev evalueret af et panel med eksperter fra forskningsverdenen og industrien. Flere af årets aktiviteter er finansieret af Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked ved Grønlands Selvstyre.

Kortlægning af marine råstoffer
I Danmark graver vi efter råstoffer på land til bygge- og anlægsopgaver. Den stigende indvinding på land er i nogle områder i konflikt med ønsker om at bevare landskaber og natur. GEUS arbejder derfor med at finde egnede råstoffer til havs, som kan udnyttes på en bæredygtig måde. I en række prioriterede områder i de indre danske farvande er der for Naturstyrelsen udført en detaljeret sammenstilling af eksisterende geofysiske og geologiske data. Det er gjort for at kortlægge de marine råstofforekomster og få oplysninger om råstoftyper, deres dannelsesmåde, mængde og begrænsninger i forbindelse med indvinding. I det store potentielle råstofområde på Kriegers Flak i den danske del af Østersøen er der udført en detaljeret tolkning af mulige råstofforekomsters udbredelse, dannelsesmåde, mængder og kvalitet. Tolkningen er baseret på et meget omfattende datasæt fra Energinet.dk, som er indsamlet i forbindelse med forundersøgelser for en vindmøllepark. Råstofferne vurderes til at være den potentielt største fremtidige ressource for kvalitetsråstoffer til hovedstadsområdet.

GEUS har desuden lanceret en webbaseret marin råstofdatabase for Naturstyrelsen, som indeholder opdateret information om de marine råstofområder i de danske farvande. Databasen er en del af GEUS’ maringeologiske database, MARTA, som indeholder flere typer data, fx rapporter om råstofundersøgelser, maringeologiske metadata og oplysninger om prøver hentet op fra havbunden. Der er også udarbejdet en rapport over kortlagte sandressourcer i de indre danske farvande for Kystdirektoratet til brug for planlægningen af fremtidig kystbeskyttelse. Endeligt er der udført råstofkortlægning i Nordsøen for råstofbranchen.

 

 

 Genveje

 
Mineralske råstoffer