Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2013 > Vandressourcer

Årsberetning 2013 - Vandressourcer

​GEUS' Årsberetning 2013 - Vandressourcer, Viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer

Viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer

Klimaændringer øger risiko for udvaskning af minimidler
Udvaskningen af mange pesticidtyper til grundvandet vil ikke blive forøget af klimændringerne. Men for lavdosis ukrudtsmidler – de såkaldte minimidler – ser de forventede klimaændringer imidlertid ud til at kunne give øget udvaskning. Det viser en undersøgelse bygget på modelberegninger af pesticidudvaskningen til grundvand og vandmiljø baseret på oplysninger om scenarier for fremtidens klima, afgrødevalg og pesticidanvendelse. Ændringer i landbrugsdriften i det fremtidige klima er vurderet på baggrund af studier af land bruget i Sydtyskland og Nordfrankrig, der har et klima i dag, som det vi forventer at få omkring 2050. Det er hovedresultatet fra forskningsprojektet PRECIOUS, som blev afsluttet af GEUS, Aarhus Universitet og DMI. Projektet er støttet af Miljøstyrelsens pesticidforskningsprogram.

Bedre beregninger af klimaets påvirkning af vandkredsløbet
Beregninger viser, at vandkredsløbet i Danmark vil blive påvirket væsentligt af klimaændringerne. Der vil sandsynligvis blive både oversvømmelser og periodevis mere vandmangel. I 2013 afsluttede GEUS projektet HYACINTS, som har udviklet bedre redskaber til at vurdere, hvor stor påvirkningen bliver både på landsbasis og lokalt. Projektet har arbejdet med dels at koble meteorologernes klimamodel direkte sammen med den hydrologiske model, som beregner vandets strømninger i jorden og på overfladen, dels at vurdere usikkerhederne i beregningerne.

Grundelementerne er den regionale klimamodel, HIRHAM, fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og GEUS’ nationale hydrologiske model – DK-modellen, som nu kan foretage koblede beregninger og dermed bedre kan beskrive virkeligheden, hvor jordoverfladen og atmosfæren konstant påvirker hinanden.

Den anden del af projektet har vurderet usikkerhederne i beregningerne, og det er nu muligt at vurdere, hvor realistiske prognoserne er. Dette arbejde har omfattet en analyse og vurdering af usikkerheden i hele kæden af beregninger, som spænder fra beregninger i den globale klimamodel til beregninger af grundvandsstrømning, hvor fx lokale jordparametre er en af de styrende faktorer. Resultaterne viser, at usikkerhederne i høj grad er afhængig af, hvad modellen bruges til. Usikkerheden i klimamodellen har en større betydning end usikkerheden i grundvandsmodellen ved overordnede vandbalanceberegninger, som fx hvor meget vand, der løber igennem en given å. Men det forholder sig omvendt, hvis man bruger modellen til at beregne, hvorfra vandet strømmer ned mod en bestemt drikkevandsboring, fx i forbindelse med en forurening i oplandet. HYACINTS projektet blev ledet af GEUS og havde deltagere fra flere danske forskningsinstitutioner, rådgivende firmaer, vandselskaber og myndigheder, og det blev støttet økonomisk af Det Strategiske Forskningsråd.

På vej mod hydrologiske korttidsprognoser
Flere ekstreme vejrsituationer som fx skybrud og de deraf følgende oversvømmelser har skabt et stort behov for korttidsforudsigelser og realtidsvarsling til samfundet. GEUS har derfor startet et projekt, som skal udbygge den nationale hydrologiske model – DK-modellen, så den løbende kan beregne udviklingen i overflade- og grundvandet i hele Danmark. Modellen holder bl.a. regnskab med grundvandstanden, vandindholdet i jorden og afstrømningen i vandløb, og konsekvensen af fx et skybrud er i høj grad afhængig af, om jorden er vandfyldt eller tør. I løbet af året er der indgået en aftale med Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) om levering af korttidsvejrvarslingsdata til et pilotprojekt, som er i gang med at udvikle værktøjer til håndtering af denne type data i den hydrologiske model. Desuden er der gennemført en brugerundersøgelse blandt kommuner, vandselskaber, rådgivere, landmænd og andre interessenter for at identificere hvilke typer hydrologiske data, der er behov for, og i hvilken form de ønskes leveret.

Grundlag for nye vandplaner
GEUS har i 2013 arbejdet med udvikling af den nationale vandressourcemodel, den såkaldte DK-model, i forbindelse Naturstyrelsens udarbejdelse af nye vandplaner. De danske vandplaner indeholder opskriften på, hvordan vi i Danmark vil nå målsætningen i Vandrammedirektivet om ’god tilstand’ for vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvand. Modeludviklingen har omfattet udbygning af modellens vandløbsnetværk, så man er i stand til at lave mere detaljerede beregninger af, hvordan menneskeskabte eller naturlige ændringer påvirker afstrømningen i vandløbene.

Endvidere er der udviklet en metode til at anvende modellen til afgrænsning af grundvandsforekomster og dermed koble modelberegningerne sammen med aktuelle målinger af grundvandskvalitet med henblik på at vurdere grundvandets tilstand. DK-modellen er et centralt element i udvikling af en ny landsdækkende model, der kan beskrive transporten og omsætningen af kvælstof. Den nye model skal anvendes i vandplanerne til vurdering af, hvordan man mest effektivt kan regulere kvælstofudledningen til vandmiljøet. Dette arbejde udføres sammen med Aarhus Universitet og DHI.

 

 

 Genveje

 
Vandressourcer