Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2013 > Databanker og formidling

Årsberetning 2013 - Databanker og formidling

GEUS' Årsberetning 2013 - Databanker og formidling, opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data

Opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data


Stor udvidelse af den nationale boringsdatabase
GEUS’ landsdækkende Jupiter-database er den fællesoffentlige database for geologi, grund- og drikkevand. Databasen, som indeholder oplysninger fra over 240.000 boringer, indgår i Danmarks Miljøportal sammen med andre landsdækkende databaser med natur- og miljøoplysninger. Databasen bliver dagligt brugt af medarbejdere i kommuner, regioner og styrelser, som arbejder med forvaltningen af grundvand, miljø og råstoffer. I 2013 er der arbejdet med at udvide Jupiterdatabasen, så offentlige myndigheder selv kan indlæse de af deres boringer, som ikke er omfattet af indberetningspligten, fx boringer fra forureningsundersøgelser og geotekniske boringer.

Udvidelsen omfatter udvikling af webservices, så brugerne kan indberette og læse data for selve boringerne og deres opbygning, luftkemi og sedimentkemi og indlæse og udtrække oplysninger fra blandingsprøver indsamlet på overfladen. Udvidelsen af Jupiter-databasen omfatter også oplysninger om påbud og dispensationer i henhold til Vandforsyningsloven, som en del af projektet DIADEM ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. DIADEM-projektet skal give nem adgang via internettet til en række offentlige oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. Endelig har GEUS udviklet webservices, som giver adgang til data fra Jupiter for GeoScene3D-programmet, der er et modelleringsværktøj, som bl.a. anvendes i grundvandskortlægningen.

Europæiske ressourcer og fælles infrastruktur for geologiske data
I de seneste år har GEUS arbejdet på flere EU-støttede forskningsprojekter, der skal fremme udvekslingen af geodata på tværs af landene i Europa. Der er tale om projekter, som støtter EU’s INSPIRE direktiv om opbygning af en fælles europæisk infrastruktur for geografisk information, så man lettere kan udveksle data hen over landegrænserne. To af projekterne blev afsluttet i 2013. EuroGeoSource projektet har harmoniseret data om energi- og mineralressourcer og gjort dem tilgængelige via en fælles dataportal. Der er tale om oplysninger om olie og gas samt data om forekomsten af metaller, industrimineraler og byggematerialer som sand, grus og ler. Det er alle vigtige ressourcer for Europa, og dataportalen skal være med til at stimulere investeringer i en bæredygtig udnyttelse af råstofferne.

I det andet projekt Geo-Seas har man harmoniseret geologiske og geofysiske data for de europæiske havområder og ligeledes gjort dem tilgængelig via en dataportal. Oplysninger om dybder og havbundens topografi og geologi er uundværlige for miljøbeskyttelse, råstofindvinding til havs og etableringen af fx søkabler, pipelines eller havvindmøller. Den nye dataportal vil lette adgangen til de mange marine data, som i dag ligger hos nationale geologiske undersøgelser og havforsknings-institutioner i Europa. Desuden deltager GEUS i EGDI-Scope projektet, som er i gang med at forberede en fælles europæisk infrastruktur for geologiske data. Projektet skal udvikle en plan for implementeringen af det system, som også kan danne en fælles ramme for resultaterne af tidlige og igangværende geodataprojekter.

Sømløst geologisk kort over Grønland – 1:500 000
I forbindelse med GEUS’ 125 års jubilæum blev der torsdag den 4. april offentliggjort et sømløst geologisk kort over Grønland i skala 1:500 000, som i digital form er tilgængelig via GEUS’ hjemmeside. Kortet er baseret på 14 kort i skala 1:500 000 publiceret af GEUS i perioden 1971–2004. Kortet integrerer geologien i én samlet harmoniseret signaturforklaring omfattende i alt 443 bjergartsenheder. Webkortet er også en platform for forskellige typer af feltdata som fx skråbilleder, skannede feltkort, publicerede kort og profiler og integrerer information fra GEUS’ databaser. Kortet er en del af GEUS’ bidrag til det globale projekt OneGeology, som har til formål at skabe et digitalt geologisk kort over hele verden. På jubilæumsdagen blev kortet præsenteret i sin fulde skala som en 5,5 x 3,5 m stor megaposter, og baggrunden for kortets tilblivelse blev fremlagt ved et minisymposium fredag den 5. april, hvor også webkortets mange forskellige muligheder blev demonstreret.

Bog om 125 års udforskning af undergrunden
GEUS udgav bogen ’Vi, de jordbundne – Glimt af GEUS gennem 125 år’ i forbindelse med sit jubilæum. Bogen fortæller historien om GEUS’ 125 år lange udforskning af undergrunden – først i Danmark og senere i Grønland og på Færøerne, og den placerer de opgaver, som organisationen igennem sit virke har bidraget til at løse, i en samfundsmæssig sammenhæng. I forordet skriver administrerende direktør Johnny Fredericia: ”Med bogen ønsker vi at give et indblik i organisationen og dens samfundsmæssige betydning i fortid og nutid, samt dens mulige bidrag til løsning af fremtidige udfordringer for samfundet, når det gælder den jord, vi lever af og på. Vi fokuserer i bogen på opgaverne i en samfundsmæssig kontekst frem for den snævre institutionshistorie. Undertitlen ’Glimt af GEUS gennem 125 år’ er valgt for at signalere, at det ikke er hensigten med bogen at dække hele tidsrummet eller alle aspekter, men netop glimt af GEUS”.

 

 

 Genveje

 
Databanker og formidling