Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2012 > Mineralske råstoffer

Årsberetning 2012 - Mineralske råstoffer

GEUS' Årsberetning 2012 - Mineralske råstoffer, Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark

Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark

Høj forskningskvalitet
GEUS har afsluttet en international evaluering af institutionens forskning inden for programområdet Mineralske Råstoffer. Evalueringen foreligger i en rapport udarbejdet af et internationalt evalueringspanel. Klima-, Energi og Bygningsminister Martin Lidegaard har taget evalueringspanelets rapport til efterretning og udtrykt tilfredshed med panelets positive vurdering af, at GEUS fremviser høj forskningskvalitet på dette område. Ministeren er samtidig glad for de konkrete anbefalinger til nye opgaver. "Med den betydelige fokus, der er på sammenhængen mellem vækststrategier og ressourcer i både Grønland, Danmark, EU og i bredere international sammenhæng, finder jeg det af stor betydning, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har en stærk, anerkendt og centralt placeret forskningsinstitution som GEUS. GEUS' forskning i mineralske råstoffer er vigtig for ministeriets fokus på sårbarheden ved anvendelse af basale materialer til infrastrukturprojekter og brug af kritiske mineraler til grøn højteknologi. GEUS' forskning kan samtidig bidrage til diskussionen om ressource-effektivitet og tilsvarende i forhold til ministeriets samarbejde med virksomheder og andre interessenter herom", udtaler ministeren om evalueringen.

Konference om kritiske mineraler
I maj afholdt GEUS en velbesøgt konference om kritiske mineraler i grøn energi og højteknologiske industrier. Konferencen: 'Critical minerals for the clean energy and high technology industries 2012 and beyond - the EU perspective' havde fokus på adgangen til kritiske råmaterialer og mineraler i Europa og hvilke løsninger, der skal til for at sikre udbuddet. Topfolk fra EU, industrien og forskning diskuterede Europas adgang til og forsyning af råstoffer, og hvad der gør råstofferne 'kritiske' set ud fra geologiske, politiske og økonomiske synsvinkler. Tretten foredrag og en efterfølgende paneldiskussion satte gang i udvekslingen af viden, synspunkter og idéer. Konferencen blev arrangeret af GEUS i samarbejde med EuroGeoSurveys, the European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources og Dansk Industri, under ledelse af det danske EU-formandskab. Alle indlæg fra konferencen kan findes på konferencesiden på GEUS' hjemmeside: http://critical-minerals-2012.geus.dk

Mineralundersøgelser fra nord til syd i Grønland
Interessen for grønlandske mineraler er stor, og mange selskaber efterforsker i øjeblikket i Grønland. Undersøgelser i offentlig regi er også i fuld gang og i løbet af sommeren undersøgte geologer fra GEUS tre forskellige områder for at vurdere mineralpotentialet. Der var størst aktivitet i Sydøstgrønland, som er et af de mindst undersøgte områder i landet. Arbejdet var koncentreret i Skjoldungen-området mellem 62°N og 64°N, hvor der i løbet af sommeren blev indsamlet prøver til aldersbestemmelse af bjergarterne og til geokemiske, mineralogiske og petrologiske analyser. I Nordgrønland drejede det sig om zink, som er et af de meget efterspurgte metaller på verdensplan. Her undersøgte GEUS fem lokaliteter i det sydlige Peary Land, hvor der findes sedimentære forekomster af zink. Disse undersøgelser var et spin-off af en ekspertworkshop, som blev afholdt i 2011på GEUS, hvor potentialet for sedimentære zinkforekomster i Grønland blev vurderet. Endelig påbegyndte GEUS undersøgelser i Gardar Provinsen i Sydgrønland for at vurdere og forstå dannelsen af flere forekomster af kritiske mineraler. Forekomster af sjældne jordarters metaller (REE), samt niobium og tantal er her i centrum, og malmgeologiske, petrologiske og mineralogiske undersøgelser planlægges i en række områder i nær­heden af Narsaq i de næste år.

Undersøgelser til forberedelse af råstofindvinding og vindmølleparker
Danmark er stort set selvforsynende med råstoffer til bygge- og anlægsopgaver. Råstoffer som fx sand, grus og ler kommer hovedsagelig fra gravning på land, og den stigende indvinding er i nogle områder i konflikt med ønsker om at bevare landskaber og natur. Opmærksomheden er derfor også rettet mod havbundens råstoffer. GEUS har i de seneste år arbejdet med at kortlægge landskaber og sedimenter på havbunden både i de indre farvande og i Nordsøen. I 2012 er der lavet maringeologiske undersøgelser for Naturstyrelsen i tre store områder i Nordsøen på tilsammen 6.300 km2 med henblik på senere udbud af arealer til efterforskning og indvinding af råstoffer. I sidste halvdel af 2012 bistod GEUS Energinet.dk med en beskrivelse af havbundens geologi ved Horns Rev, hvor der skal bygges en ny stor vindmøllepark, Horns Rev 3. GEUS har tid­ligere udført lignende undersøgelser til de to vindmølleparker, der allerede er i drift ved Horns Rev. Et lignende projekt for Energinet.dk er ligeledes gennemført i Østersøen ud for Møn i forbindelse med opførelsen af en vindmøllepark på Kriegers Flak.

 

 

 Genveje

 
Mineralske råstoffer