Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2012 > Vandressourcer

Årsberetning 2012 - Vandressourcer

GEUS' Årsberetning 2012 - Vandressourcer, Fremskaffelse af viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer

Viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer

Bakterier i gylle kan udvaskes til grundvandet
Vi har i mange år vidst, at udbringning af gylle på markerne kan belaste vandmiljøet med næringsstoffer, men det er ikke tidligere i felten blevet undersøgt, om mikroorganismer og østrogen fra husdyrgødningen også kan udvaskes til grundvandet. PATHOS centeret, som finansieres af Det Strategiske Forskningsråd, undersøger overlevelsen, spredningen og dermed den mulige forurening af grundvandet af disse organismer og stoffer. Resultater fra PATHOS viser nu, at bakterier fra gylle kan udvaskes til grundvandet. På to forsøgsmarker med moræneler ved Estrup og Silstrup i Jylland blev der udbragt gylle som en del af den almindelige landbrugsdrift. På begge marker blev det senere målt, at mikroorganismer fra gyllen blev udvas­ket til det højtliggende grundvand.

Undersøgelserne har fokuseret på tetracyklin-resistente E. coli, da mange landmænd bruger tetracyklin i deres dyrestald. Og resultaterne viser, at der udvaskes op til 120 tetracyklin-resistente E. coli pr. ml vand, hvilket er et meget højt tal. PATHOS centeret, som ledes af GEUS, er et samarbejde mellem Københavns og Aarhus Universitet, DTU, Grundfos New Business, Novozymes A/S, Copenhagen Biotech Supply Aps, Dianova A/S og DANVA.

Innovation til klimatilpasning og miljøforbedring
I Danmark og resten af verden er der stor fokus på at sætte viden og kompetencer i spil til gavn for miljø og samfund. Sidst på året 2012 offentliggjorde Regeringen sin innovationsstrategi, og GEUS deltager i flere initiativer og netværk inden for forskning, uddannelse og innovation. I det Strategiske Partnerskab 'Vand i Byer', der støttes af en bevilling fra Rådet for Teknologi og Innovation, deltager GEUS med viden om geologi, vandets bevægelse i jorden og vandkvalitet. I samarbejde med erhvervsliv og myndigheder bidrager GEUS til at klimatilpasse danske byer gennem udvikling af teknologier og administrative værktøjer. Gennem partnerskabet er GEUS direkte involveret i projekter, som skal udvikle løsninger til afledning af regnvand, som tilgodeser både håndtering af de store vandmængder og vandkvaliteten samt løsninger til rensning af vand.

Endelig indgår GEUS som partner i Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT), som støttes af Styrelsen for Forskning og Innovation sammen med 102 andre virksomheder og organisationer. Netværkets formål er at styrke innovation og vækst i det danske erhvervsliv, og gennem netværket kobler GEUS viden om geologi og vandressourcen med ny miljøteknologi.

Vandressourcecenter med banebrydende kandidatuddannelse
Adgang til rent vand er en nødvendig livsbetingelse for både mennesker og natur. Men vandressourcerne er begrænsede på grund af befolkningstilvækst, forurening og ændringer i klimaet. Ekspertviden om vand er en nøgle til beskyttelse og bæredygtig anvendelse af vores vandressourcer. Geocenter Danmark har i mange år forsket intensivt i vandproblematikken med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet og GEUS som aktører, og i 2012 blev et nyt center for vandressourcer indviet. Her samarbejder Geocenteret med GTS-instituttet DHI for at styrke disse forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Et af formålene med centret er at opbygge en international og markedsrelevant kandidatuddannelse inden for vandressourcer. Uddannelsen vil komme til at indeholde kurser fx i hydrologi, hydrogeologi, geofysiske målemetoder, grund­vands­kemi, integreret hydrologisk modellering og forvaltning af vandressourcer. Læring gennem forskning er ét af tilbuddene til studenterne, som har mulighed for at deltage i centerets mange internationale forskningsprojekter, og uddannelsen giver også studenterne adgang til state-of-the-art laboratorier, feltstationer og modelsoftware ved GEUS, Københavns Universitet og DHI. Uddannelsen støttes af midler fra Geocenter Danmark.

Bæredygtig vandforvaltning
De danske vandplaner er et centralt element i gennemførelsen af EU's Vandrammedirektiv, som foreskriver, at vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvand - skal være i 'god tilstand' i 2015. Vandplanerne indeholder opskriften på, hvordan vi i Danmark vil nå målsætningen i Vandrammedirektivet. I denne forbindelse har seks vandselskaber efterlyst et forbedret fagligt grundlag til at vurdere den bæredygtige grundvandsressource og vandløbspåvirkningen fra vandindvinding. Det drejer sig om selskaberne Vandcenter Syd, HOFOR, Tre-For, Aarhus Vand, Esbjerg og Aalborg Forsyning.

Selskaberne mener, at vandplanerne tegner et for dystert billede af overudnyttede grundvandsforekomster, at planerne ikke forholder sig præcist til udvekslingen mellem overfladevand og grundvand og at de bruger forældede målsætninger og utilstrækkeligt fagligt grundlag for påvirkningen af vandløb som følge af vandindvinding. I 2012 gik startskuddet for et samarbejde mellem de seks vandselskaber og GEUS, som i første fase skal kigge nærmere på de danske vandplaner, indsamle international viden og udarbejde en oversigt over praksis for implementering af vandplaner i andre lande. Resultaterne af første fase, som finansieres af vandselskaberne, vil blive præsenteret på møder, hvor Naturstyrelsen også deltager, og i en rapport. De skal indgå i den næste basisanalyse i slutningen af 2013, hvor der følges op på implementeringen af Vandrammedirektivet. Første fase vil desuden indeholde et forslag til en fase to, som skal udvikle nye kriterier for bæredygtighed og værktøjer til praktisk anvendelse i Danmark.

 

 

 Genveje

 
 

 Mere om vandressourcer

 
Vandressourcer