Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2011 > Mineralske råstoffer

Årsberetning 2011 - Mineralske råstoffer

GEUS' Årsberetning 2011 - Mineralske råstoffer, Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark

Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark

Markedsføring af Grønlands mineraler
I løbet af 2011 har GEUS sammen med Råstofdirektoratet (RD) i Grønland deltaget i en række aktiviteter, som har markedsført Grønlands mineralske råstoffer til den internationale mineindustri. Det drejer sig om deltagelse i store mineralmesser og events i Canada, Australien og Kina. I januar og marts var der aktiviteter i Vancouver og Toronto, hvor GEUS og RD blandt andet præsenterede de geologiske miljøer i Grønland og potentialet for kobber, nikkel og sjældne jordarter (REE) på en stand på mineralmesserne. Aktiviteterne i Toronto omfattede også en grønlandsk temadag – Greenland Day – arrangeret af RD, hvor geologer fra GEUS præsenterede data fra deres undersøgelser i Syd østgrønland.

En lignende temadag fandt senere sted i Perth i Australien, hvor bl.a. sjældne jordarter og basemetaller var på programmet. Endelig deltog GEUS og RD med en stand i China Mining Congress and Expo i Tianjin i Kina, hvor interesserede kunne få materiale og oplysninger om forskellige råstoffer i Grønland og om lovgivningen ved rørende efterforskning og udnyttelse. Det var første gang, at Grønlands råstoffer blev markedsført i Kina, og aktiviteterne omfattede også en række foredrag fra RD, GEUS og de to selskaber Avannaa Resources og London Mining, som er aktive i efterforskningen i Grønland samt Sinomine Resource Exploration Co.

Sydøstgrønland under lup
Efter flere års geologiske undersøgelser i Sydvestgrønland for at vurdere mineralpotentialet i den arkæiske blok, er GEUS nu i gang med et tilsvarende arbejde i Sydøstgrønland mellem 62°N og 67°N. Det er et af de mindst undersøgte områder i Grønland, og for at råde bod på datamanglen gennemførte GEUS geologiske rekognosceringer og geokemiske undersøgelser i 2009 og 2010. Og i 2011 startede en egentlig undersøgelse og vurdering af regionens geologi og mineralressourcer, og flere hold geologer gennemførte detaljerede geologiske undersøgelser og kortlægning.

Vurderingen gælder i først omgang Skjoldungen området mellem 62°N og 64°N, hvor der i løbet af sommeren blev indsamlet prøver til aldersbestemmelse af bjergarterne og til geokemiske, mineralogiske og petrologiske analyser. Årets feltarbejde har også omfattet en opfølgning på resultater fra de to tidligere år, hvor indsamlede prøver påviste nogle kemiske anomalier, som kan være relateret til mineraliseringer. På baggrund af arbejdet er der bl.a. fundet nye mindre nikkelmineraliseringer, som ved det opfølgende arbejde har vist sig at være mere udbredte end først antaget. Aktiviteterne fore går i samarbejde med universiteterne i Aarhus og København samt universiteter i Sydafrika, Tyskland og Australien, og de finansieres af GEUS og Råstofdirektoratet i Grønland.

Råstoffer til havs og ny database
I Danmark graver vi hovedsagelig råstoffer på land til bygge- og anlægsopgaver. Den stigende indvinding på land er i nogle områder i konflikt med ønsker om at bevare landskaber og natur, og GEUS arbejder derfor med at finde egnede råstoffer til havs, som kan udnyttes på en bæredygtig måde. I 2011 afsluttede GEUS rapporteringen til Naturstyrelsen af en større kortlægning af Nordsøen, som fandt sted i 2010, og i løbet af året afsluttedes en større kortlægning af 26 områder i Kattegat og den vestlige Østersø ligeledes for Naturstyrelsen.

Aktiviteterne i både Nordsøen og de indre farvande har omfattet kortlægning af råstoffer og habitater på havbunden. 2011 blev også året, hvor GEUS åbnede en ny national database – MARTA til maringeologiske metadata. Databasen indeholder alle shallow seismiske data indsamlet på dansk område – data som ifølge Råstofloven fra 2009 skal rapporteres til GEUS. MARTA er et vigtigt værktøj til både forvaltningen af havets råstoffer og til beskyttelse af marine habitater. I december afholdt GEUS en workshop om databasen for at give brugerne et overblik over, hvad den indeholder, hvordan internet-kortsiden fungerer, og hvilke anvendelsesmuligheder databasen har. Endelig har GEUS i løbet af året afholdt en workshop for medarbejdere ved Naturstyrelsen, med henblik på at opdatere deres viden om arbejdsgange, instrumenter og faglige udfordringer ved råstof- og habitatkortlægning til havs.

Ekspertvurderinger af zink og kobber
Der er en stor efterspørgsel efter zink og kobber i verden, og Grønland har et potentiale for begge metaller. I 2011 afholdt GEUS en workshop for at evaluere potentialet for sedimentære zink-forekomster i Grønland. I workshoppen deltog, ud over eksperter fra GEUS, internationale eksperter inden for zink-forekomster og flere efterforsknings- og mineselskaber. Workshoppen fulgte en standardiseret proces, hvor et ekspertpanel diskuterer og vurderer muligheden for uopdagede zink-forekomster inden for afgrænsede områder efter en gennemgang af data, litteratur, tidligere arbejde og kort etc., og en rapport over panelets konklusioner forventes publiceret i medio 2012. En lignende workshop om potentialet for sedimentære kobber-forekomster i Grønland blev afholdt i 2009, og om sjældne jordarter i 2010, og i 2011 udgav GEUS rapporter med resultaterne herfra. I to numre af magasinet 'Geology and Ore' præsenteres nogle af hovedkonklusionerne fra disse to workshops. Heraf fremgår det, at Grønland har mange sedimentære områder, som vurderes favorable og viser tegn på de mineraliseringsprocesser, som har været nødvendige for at skabe kobber-forekomster. Alle tre workshops blev arrangeret i samarbejde med Råstofdirektoratet i Grønland.

 

 

 Genveje

 
Mineralske råstoffer