Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2011 > Energiråstoffer

Årsberetning 2011 - Energiråstoffer

GEUS' Årsberetning 2011 - Energiråstoffer. Fremskaffelse af viden til fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer

Fremskaffelse af viden til fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer

Grøn energi fra jordvarmeboringer
I 2011 startede et nyt projekt, som skal tilvejebringe mere viden om og værktøjer til at udnytte energien i jordvarme boringer, hvor man henter varmen op fra huller, som er boret ned i jorden til 100–300 meters dybde. Metoden kan potentielt bidrage væsentligt til at reducere CO2-udledningen til at mosfæren, men brugen af den i Danmark er begrænset sammenlignet med vores nabolande Tyskland og Sverige. Der er mangel på viden og erfaring, og projektets formål er at bane vej for en større anvendelse af teknologien. Projektet, som har fokus på opvarmning og afkøling af bygninger samt lag ring af energi i jorden, er i gang med at indsamle oplysninger om danske jordarters termiske egenskaber og varmestrømningerne i de øverste 300 meter. Og forskerne opbygger i den ne forbindelse en offentligt tilgængelig database. Endvidere undersøger forskerne boremetoder og forseglingsteknikker og vurderer eksisterende systemer med henblik på at optimere teknikken. Endelig vurderer projektet grundvands- og varmestrømning samt energibalancen i jorden både med henblik på at skåne miljøet mest muligt og på at etablere rentable og optimalt fungerende anlæg. Projektet som ledes af GEUS, støttes af Energistyrelsens Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram(EUDP), og har deltagelse af andre danske institutioner og firmaer.

Stor interesse for geotermisk energi
Klimaændringerne kalder på nye energiløsninger, der kan nedbringe udslippet af CO2 til atmosfæren. Varme fra jordens indre i form af geotermisk energi er en af de vedvarende energikilder, der er til rådighed. I Danmark udnyttes geotermisk energi fra anlæg på Amager og i Thisted, hvor det varme vand hentes fra vandførende lag 1–3 kilometer nede i undergrunden. I 2009 offentliggjorde GEUS en omfattende vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark, og institutionen har siden oplevet en stærk stigning i interessen for geotermi. I løbet af 2011 har GEUS således rådgivet om de geologiske muligheder for at udnytte varmen i undergrunden nær en række byområder i Sønder-, Midt-, og Nordjylland samt flere steder i Københavnsområdet. Endvidere har GEUS i samarbejde med Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab udarbejdet en rapport, som beskriver forsikringsforhold, støtteordninger, samt en model for vurdering og modning af geotermiske projekter. Endelig fortsætter GEUS med sin forskning inden for geotermi, især med fokus på at reducere usikkerheden i de geologiske prognoser. Dette projekt støttes af Det Strategiske Forskningsråd.

Fokus på Nordøstgrønlands oliepotentiale
Der er stor interesse for de arktiske olieressourcer og ikke mindre end 13 olieselskaber er nu aktive i efterforskningen i Vestgrønland og Baffin Bugt. Og i 2011 annoncerede Råstofdirektoratet i Nuuk to nye udbudsrunder i 2012 og 2013 for et offshore-område i Nordøstgrønland. Her har GEUS siden 2007 været i gang med omfattende undersøgelser på land, med henblik på at opdatere og udvide forståelsen af områdets oliegeologiske potentiale – et arbejde som er med til at modne offshore-området til licensrunder ne. Forskningsprojektet gennemføres i samarbejde med olieindustrien og i 2011 drejede feltarbejdet sig om lagserien fra Kridttiden i området fra Traill Ø til Hold with Hope. Flere hold geologer arbejdede i løbet af sommeren med at belyse områdets geologiske og strukturelle udvikling og indsamlede prøver til datering og kemiske analyser. Ved Hold with Hope foretog geologerne en 170 m dyb boring i lagserien fra Kridt for at vurdere muligheden for at finde reservoir-, dæk-, og kildebjergarter. Resultater ne af undersøgelserne i Nordøstgrønland er i løbet af året præsenteret for olieindustrien ved workshops, og GEUS har rådgivet Råstofdirektoratet i forbindelse med de nye udbudsrunder, samt rådgivet om Cairns fem boringer i forbindelse med selskabets efterforskningsaktiviteter i Vestgrønland.

Sokkelafgrænsningen omkring Grønland
I 2004 ratificerede Danmark FN's havretskonvention, som åbner mulighed for at gøre krav på undergrundens og havbundens ressourcer uden for 200 sømilegrænsen. Et eventuelt krav skal dokumenteres primært med oplysninger om havdybder og sedimenttykkelser. Som projektleder for Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt har GEUS siden 2003 arbejdet med at indsamle og fortolke data fra de fem områder, som er i spil. Det drejer sig om et område i det Arktiske Ocean, to ud for hhv. Nordøstgrønland og Sydgrønland og to områder hhv. nordøst og sydvest for Færøerne. I august/september 2011 gennemførtes togtet EAGER2011 med den svenske isbryder Oden i havet ud for Nordøstgrønland, hvor bathymetriske, seismiske og gravimetriske data blev indsamlet. Disse data vil sammen med tidligere indsamlede data indgå i dokumentationen til brug for kravfremsættelse i området ud for Nordøstgrønland. Endelig er arbejdet med datadokumentationen for området syd for Grønland blevet afsluttet i 2011. Her forventes kravfremsættelsen afleveret til FN omkring 1. juni 2012. Kontinentalsokkelprojektet finansieres af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser med bidrag fra det færøske Landsstyre, og arbejdet foregår i et samarbejde mellem GEUS og andre institutioner fra Danmark, Færøerne og Grønland.

 

 

 Genveje

 
Energiråstoffer