Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2010 > Natur og klima

Årsberetning 2010 - Natur og klima

GEUS' Årsberetning 2010 - Natur og klima, Belysning af de forhold, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljøforhold

Belysning af de forhold, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljøforhold

International miljøpris til forskning i Østersøen
Det dansk-ledede forskningsprojekt BALANCE har modtaget prisen – National Energy Globe Award for Danmark. Det skete den 3. juni ved et arrangement i Rwandas hovedstad Kigali i forbindelse med UNEP's fejring af FN's internationale miljødag. Projektet har udviklet nye redskaber og metoder til en bæredygtig forvaltning af Østersøen, så landene omkring bedre kan be skytte havområdets sårbare habitater. Et af resultaterne er udviklingen af marine landskabskort for Østersøen, Kattegat og Skagerrak. Kortene klassificerer havbunden i forskellige landskabstyper på baggrund af oplysninger om sedimenter, saltholdighed og lysforhold, som er vigtige parametre for beskrivelsen af planter og dyrs livsbetingelser på havbunden og dermed for udpegningen af habitater.

Kortene er baseret på eksisterende geologiske og fysiske data fra alle Østersølandene, og GEUS har i projektet været ansvarlig for sammenstilling af data og produktion af kortene, der alle er tilgængelige via projektets dataportal. Østersøområdets habitater er udsat for trusler fra sandpumpning, fiskeri, turisme og forurening, og de mange ofte modsatrettede interesser skaber problemer, som kalder på fælles løsninger fra Østersø landene. De marine landskabskort er et vigtigt redskab til at lave en samlet forvaltningsplan for området, der kan skabe balance mellem naturen og de menneskelige aktiviteter.

Vurdering af fremtidens havniveau
Verdens gletsjere og iskapper smelter hurtigere end nogensinde før, og det bekymrer mange. I den seneste rapport fra Inter governmental Panel on Climate Change, IPCC, understreges det, at den største usikkerhed på fremskrivningen af stigningen af det globale havniveau er bidraget fra smeltning af gletsjere og iskapper.

Et nyt EU projekt ice2sea med deltagelse af GEUS er i gang med at undersøge ismassernes bidrag til havniveaustigning over de næste 200 år. Arbejdet omfatter undersøgelse af de processer, som styrer isens reaktion på klimaet og udviklingen af mo deller til mere pålidelige fremskrivninger af ismassernes reaktion. Undersøgelserne dækker repræsentative gletsjere og iskapper i hele verden.

I 2010 har glaciologerne fra GEUS foretaget undersøgelser af isbevægelsen på fem store udløbsgletsjere fra Indlandsisen i Vestgrønland, med henblik på at beregne isens dynamik og lave be regninger af gletsjernes reaktion på klimaet. Projektet ice2sea er et samarbejde mellem 24 forskningsinstitutioner fra 14 lande.

Målinger af og oplysninger om jordskælv
GEUS overvåger jordskælv i Rigsfællesskabets område. Det foregår fra fire permanente seismografstationer i Danmark og fire permanente i Grønland plus et antal midlertidige stationer. Seismologerne registrerer store jordskælv rundt omkring i verden og mindre lokale jordskælv samt rystelser fra sprængninger, trafik og anden menneskeskabt uro i nærheden af instrumenterne. Registreringerne fra Danmark og Grønland indgår i et stort internationalt netværk af stationer, der overvåger de store jordskælv i verden. GEUS får mange henvendelser fra offentligheden og pressen, som ønsker kommentarer og faglige forklaringer, når der er mærkbare jordskælv i det danske område eller når jorden ryster kraftigt i andre dele af verden.

I 2010 havde seismologerne specielt travlt efter jordskælvet i Nordsøen den 19. februar som blev følt i store dele af Nordjylland og efter de ødelæggende store jordskælv i Haiti den 12. januar og i Chile den 27. februar. Som en service til offentligheden og pressen åbnede GEUS et nyt afsnit på sin hjemmeside 'Kvik guide til jordskælv' hvor man kan få besvaret de oftest stillede spørgsmål om naturfænomenet, og se animationer af, hvordan jordskælvsbølgerne påvirker jordoverfladen. Kvik guiden indleder undervisningssiderne om jordskælv 'Viden om Den Dynamiske Jord', på www.geus.dk/viden_om/ddj/index-dk.html.

Beskyttelse af den europæiske kulturarv
Skibsvrag og andre konstruktioner på havets bund er en vigtig del af den europæiske kulturarv, som der er en stor interesse for at bevare. Alene i Østersøen ligger op imod 100.000 velbevarede skibsvrag og andre genstande forbundet med søfarten. Denne unikke samling er nu i fare for at blive ødelagt af pæleormen Teredo navalis, som graver gange i træet. Med støtte fra EU er en gruppe forskere i gang med at udvikle et værktøj til at lokalisere og forudsige spredningen af pæleormen i Østersø området, samt at undersøge metoder til beskyttelse af bevaringsværdige skibsvrag hvor de ligger.

Forskerne har i 2010 udviklet modeller, som kan beregne udbredelsen af pæleormen ud fra oplysninger om dyrets tolerancer over for forskellige naturlige forhold som fx saltindhold og temperatur. Modellen viser resultaterne i form af kort, hvor man kan se sæsonmæssige og langsigtede ændringer i udbredelsen af ormen. Kortene viser områder, hvor pæleorm har størst mulighed for at overleve, angribe træ og reproducere sig selv. Resultaterne viser at pæleorm er udbredt i hele Kattegat og de danske bælter om sommeren, men mindre udbredt længere mod øst omkring Bornholm og i den sydlige Østersø. Udbre delsen af reproduktionen af pæleorm i efteråret er øget gennem de tre sidste årtier, og forskerne har fundet ud af, at klimaændringer kan have forlænget angrebsperioden, frem for at have udvidet den rumlige spredning.

Kortene og vejledninger i brug af metoden skal frem over være med til at forbedre forvaltningen af den marine kulturarv i Europa. Projektet Wreck Protect er et samarbejde mellem Technical Research Institute of Sweden, GEUS, Nationalmuseet, Vikingeskibsmuseet, Dutch Cultural Heritage Agency og Göteborgs Universitet.

 

 

 Genveje

 
Natur og klima