Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2010 > Mineralske råstoffer

Årsberetning 2010 - Mineralske råstoffer

GEUS' Årsberetning 2010 - Mineralske råstoffer, Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark

Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark

Markedsføring af mineraler i Grønland
En målrettet markedsføring af Grønlands mineralske råstoffer er en af de aktiviteter, som skal være med til at tiltrække investeringer til landet fra den internationale mineindustri. Grønlands mineralpotentiale markedsføres igennem direkte kontakt med industrien og formidling af viden gennem forskellige medier. I løbet af 2010 har GEUS i samarbejde med Råstofdirektoratet i Nuuk deltaget i to store råstofmesser i Vancouver og Toronto i Canada, hvor investorer og mineindustrien mødes. Årets temaer på 'Grønlandsstanden' var geologiske miljøer, muligheder for at finde gigant-forekomster, præsentation af Grønlands nikkelpotentiale og endelig nye områder med mineralpotentiale.

Sidst på året bidrog GEUS med information til Råstofdirektoratets 'Greenland Day - Down Under' i Perth i Australien, hvor bl.a. grønlandske forekomster af ædelmetaller, jern, special- og basemetaller blev præsenteret for mineindustrien. Derudover er efterforskningsaktiviteter og geologien i Grønland blevet formidlet igennem nyhedsbrevet 'MINEX', temabladet 'Geology and Ore' og faktabladet 'Exploration and mining in Greenland'.

Nye modeller til undersøgelse af guldpotentialet
Efterforskningen efter guld i Grønland har været stor i mange år, og flere lokaliteter specielt i Vestgrønland er i mineselskabernes søgelys. I den samme periode har geologerne fra GEUS haft travlt med at udrede den geologiske historie og kortlægge de processer og forhold i naturen, der har ført til koncentration af guld i fjeldene.

I forbindelse med de malmgeologiske undersøgelser i felten har GEUS udviklet strukturelle, geokemiske og statistiske modeller, der kan udlede specielle karaktertræk ved guldmineraliseringer. Mange forskellige typer data er blevet brugt til at etablere modellerne, fx detaljeret geologisk kortlægning, magnetiske data, tyngdedata og geokemiske data. Resultater fra modellerne bruges som guidelines for søgningen efter nye guldmineraliseringer i felten og er med til at fremme forståelsen af, hvorfor mineraliseringerne optræder i de pågældende geologiske miljøer. I løbet af 2010 er resultaterne fra modellerne blevet anvendt i sommerens feltarbejde med henblik på at udpege områder, hvor man kan forvente at finde guldmineraliseringer.

Geologisk kortlægning og ressourcevurderinger
Solid geologisk viden er vigtig for mineselskabernes efterforskning, og industrien efter spørger blandt andet detaljerede geologiske kort. GEUS har i de seneste år arbejdet intensivt med geologisk kortlægning og vurderinger af mineralpotentialet i Vestgrøn land, og i 2010 er der gennemført feltundersøgelser i området mellem Frederikshåb Isblink og Sermiligaarsuk, blandt andet for at modernisere det geologiske kortværk i skala 1:100 000.

Sideløbende med kortlægningen er der foretaget malmgeologiske undersøgelser for at vurdere mulighederne for at finde nye mineralforekomster. Ar bejdet fokuserede især på de prækambriske suprakrustalbjergarter, som kan rumme mineraliseringer af ædel- og basismetaller, og geologerne har specielt kigget efter guld. Feltundersøgelserne er foregået i et samarbejde mellem Københavns Universitet og universiteter i England, Canada og Syd afrika, og aktiviteterne støttes økonomisk af Råstofdirektoratet i Nuuk.

I løbet af året publicerede GEUS kortbladsbeskrivelsen 'Geological map of Greenland, 1:100 000, Kangaatisiaq 68 V.1 Syd and Ikamiut 68 V.1 Nord' og et stærkt revideret geologisk oversigtskort i skala 1:500 000. Det drejer sig om kortbladet 'Søndre Strømfjord – Nuussuaq 66°45´–71°00´N;49°15´–55°30´W', som dækker et område, hvor flere mineselskaber driver efterforskning.

Nye interessante mineralfund
Geologer fra GEUS har i to år foretaget intensive malmgeologiske undersøgelser af det såkaldte anorthositkompleks nær Fiskenæsset, som er resterne af en gammel magmaintrusion. Projektet har omfattet feltarbejde og detaljerede geokemiske og mineralogiske undersøgelser med henblik på at vurdere områdets indhold af platingruppemineraler (PGE).

Arbejdet blev af sluttet i 2010 med meget lovende resultater, idet der blev påvist et stort indhold af platin, palladium, og rhodium, som mineindustrien allerede har vist interesse for. Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra Råstofdirektoratet i Nuuk.

Workshop om sjældne jordarter REE
EU har udtrykt bekymring for Europas fremtidige forsyning af de såkaldte sjældne jordarter (REE), som en del af den europæiske industri er afhængig af. Sjældne jord arter er en gruppe grundstoffer, som særligt bruges i højteknologiske produkter og grønne teknologier, og forsyningen af grundstofferne til verdensmarkedet kommer i dag hovedsageligt fra mineralforekomster i Kina.

Der kendes store forekomster af sjældne jordarter i Grønland, og i 2010 afholdt GEUS en workshop om potentialet for denne type forekomster. I workshoppen deltog, ud over eksperter fra GEUS, internationale eksperter inden for REE-forekomster og flere efterforsknings- og mineselskaber. Workshoppen blev arrangeret i samarbejde med Råstofdirektoratet i Nuuk.

 

 

 Genveje

 
Mineralske råstoffer