Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2010 > Energiråstoffer

Årsberetning 2010 - Energiråstoffer

GEUS' Årsberetning 2010 - Energiråstoffer. Fremskaffelse af viden til fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer

Fremskaffelse af viden til fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer

International forskningsevaluering af programområdet Energiråstoffer
Kvaliteten af GEUS' forskning inden for programområdet Energiråstoffer blev kigget efter i sømmene i 2010 af et internationalt panel. Eftersynet er en del af GEUS' løbende evaluering af kvaliteten af det viden skabelige arbejde. Eftersynet udmundede i en rapport som indeholder en ræk ke vurderinger og anbefalinger.

Klima- og Energiminister Lykke Friis har taget evalueringspanelets rapport til efterretning og udtrykt stor tilfredshed med panelets vurdering af, at GEUS fremviser høj forskningskvalitet på dette område. "Jeg har især bemærket mig de positive bemærkninger om forskning og rådgivning i Nord søens olie/gas ressourcer, der vil have stor betydning for samfundets økonomi og energiforsyning i en længere overgangsperiode. Det er også vigtigt, at GEUS tydeligvis er på forkant med anden mulig brug af undergrunden med henblik på bl.a. at udnytte det geotermiske energipotentiale eller lagring af CO2 i undergrunden på land og til havs. Endelig er det positivt, at uddannelse og forskningsformidling er fremhævet set i lyset af GEUS' vigtige rolle for at sikre rekruttering."

Nye øjne på juralagene i Centralgraven
Selv om Central Graven i Nordsøen er en moden olieprovins, så mangler der viden om kulbrintepotentialet i lagene fra Jura tiden, som tilmed er meget komplekse. GEUS har sammen med Nordsøfonden diskuteret vigtigheden af at få lavet et nyt detaljeret studie af juralagene, og i 2010 præsenterede GEUS et forslag til et multiklientstudie ved en workshop for olieselskaber, som er aktive i efterforskning efter olie og gas i den danske del af Centralgraven. Forslaget blev godt modtaget og flere olieselskaber sponserer i første om gang et basisstudie om 'Det Jurassiske kulbrintepotentiale i Dansk Centralgrav'.

Projektet vil bygge videre på den eksisterende viden, som er publiceret af GEUS i den omfattende bog 'The Jurrasic of Denmark and Greenland'. De tidligere stratigrafiske og seismiske fortolkninger vil blive opdateret og revideret og sammenholdt med logdata for at skabe en sammenhængende ramme for reservoirbjergarterne fra Juratiden. Arbejdet vil blive præsenteret på halvårlige seminarer og vil resultere i en række sammenfattende kort og analyser. Nordsøfonden støtter fuldt ud projektet, og de skriver på deres engelske hjemmeside, at resultaterne af studiet vil være af stor værdi for de selskaber, som er aktive i efterforskning efter olie og gas i Danmark.

Europæisk energisamarbejde
En stabil, sikker og miljøvenlig forsyning af energi står højt på dagsordenen, og rundt omkring i hele verden arbejder politikerne med at udvikle energistrategier, som både tilgodeser forsyningssikkerheden og en bæredygtig udvikling. GEUS er involvereti udviklingen af Europas energistrategier gennem sit formandskab for en nyoprettet Fossil Fuel Expert Group inden for orga nisationen af geologiske undersøgelser i Europa – EuroGeoSurveys. Ekspertgruppen er nedsat som et rådgivende organ efter ønske fra EU's Energikommission (DG ENER), og det er planen, at gruppen i 2011 skal udvikle sig til en Energy Expert Group.

GEUS har i flere år været involveret i energiforskning på europæisk plan. Ét eksempel er udgivelsen i 2010 af det om fattende oliegeologiske atlas 'Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area'. Publikationen sammenstiller en omfattende og systematisk oversigt over resultaterne af mere end 150 års olieefterforskning i det sydlige Perm Bassinområde, som strækker sig ind i de britiske, belgiske, hollandske, tyske, danske og polske sektorer. Atlasset er blevet til i et samarbejde mellem de geologiske undersøgelser i sektorlandene, universiteter og sponserende olieselskaber, og et af formålene er, at atlasset skal være med til at stimulere olieindustrien til at fortsætte deres aktiviteter i dette modne bassin.

Fremskridt i Kontinentalsokkelprojektet
I 2004 ratificerede Danmark FN's havretskonvention, som åbner mulighed for at gøre krav på undergrundens og havbundens ressourcer uden for 200 sømilegrænsen. Et eventuelt krav skal dokumenteres primært med oplysninger om havdybder og sedimenttykkelser. Som projekt leder for Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt har GEUS siden 2003 haft travlt med at indsamle og fortolke data fra de fem områder, som er i spil. Det drejer sig om ét område i det Arktiske Ocean, to ud for hhv. Nordøstgrønland og Sydgrønland og to områder hhv. nordøst og sydvest for Færøerne. I december 2010 blev den videnskabelige dokumentation for kravet i området sydvest for Færøerne indsendt til FN. Dermed er den færøske del af kontinentalsokkelprojektet afsluttet.

I årets løb er der endvidere arbejdet med data fra området syd for Grønland med henblik på senere fremsættelse af krav. Endelig har GEUS i november deltaget i en workshop i St. Petersborg, hvor de videnskabelige aspekter af undersøgelserne i det Arktiske Ocean var på programmet. Mødet i Rus land havde deltagere fra Canada, Danmark og Rusland og med repræsentanter fra Norge og USA som observatører. Konti nentalsokkelprojektet finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med bidrag fra det færøske Lands styre, og arbejdet foregår i et sam arbejde mellem GEUS og andre institutioner fra Danmark, Færøerne og Grønland.

 

 

 Genveje

 
 

 Mere om energiråstoffer

 
Energiråstoffer