Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2010 > Databanker og formidling

Årsberetning 2010 - Databanker og formidling

GEUS' Årsberetning 2010 - Databanker og formidling, opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data

Opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data


Nye webtilbud til skolerne
Lærere, elever og andre interesserede kan nu hente masser af ny viden om grundvand og is og klima på GEUS' hjemmeside. På Vandets Dag den 22. marts åbnede GEUS for en ny og betydeligt udvidet udgave af hjemmesiden 'Viden om Grundvand', som har været flittigt brugt af blandt andet skolerne. Den nye udgave dækker flere emner om grundvandet, og alle kort og grafik er opdateret med de nyeste oplysninger om blandt andet grundvandets kvalitet. De mange grafiske illustrationer og kort kan downloades, og endelig er der kommet flere animationer og videoer på siderne, som fortæller om, hvordan man kortlægger grundvandet.

I april fik skolerne adgang til et nyt webbaseret undervisningsprogram om gletsjere, indlandsis, klimaændringer og havniveau-ændringer. Her kan man lære om, hvad der sker med Indlandsisen i Grønland, og få at vide, hvordan forskere overvåger den store ismasse. E-læringsprogrammet'Isskolen' er delt i teori, underholdning og øvelser, og det henvender sig til grundskolens 7.-10. klasse, og giver inspiration til undervisning i fagene fysik, matematik og geografi. Isskolen er udviklet af forskere ved GEUS i samarbejde med e-læringsfolk fra firmaet Context og undervisningskræfter fra Krebs Skole. Udviklingen af programmet er sket med støtte fra Undervisnings ministeriets Tips og Lotto midler.

Nye brugervenlige kort og korttjenester
På GEUS' hjemmeside blev der i 2010 åbnet en opdateret indgang til 'Digitale Data og Kort', som giver adgang til nye brugervenlige, interaktive kort samt en udvidelse af GEUS' korttjenester til den professionelle bruger. Kortene trækker nu direkte på GEUS' nationale databaser for boringer, geofysik, olie & gas samt rapportdatabasen og den geologiske modeldatabase. Samtidig er GEUS' øvrige datasider blevet integreret i kortene, så man kan zoome og klikke sig direkte frem til alle detaljer via kortet. Opdateringen omfatter også en række nye muligheder for brugeren som fx at søge på adresser eller vælge GEUS' jordartskort eller flyfotos og topografi fra Kort- og Matrikelstyrelsen som baggrundstema. Og i samarbejde med Miljøcentrene er der etableret en ny korttjeneste med adgang til oplysninger om forekomsten af 35 forskellige kemiske stoffer, som er målt i grundvandet. Grundvandsanalyserne hentes fra GEUS' Jupiter database, som indeholder landsdækkende oplysninger om boringer, grundvands- og drikkevandsdata.

Digitalt geologisk kort over Europa
Det europæiske samfund har som resten af verden et stigende behov for adgang til natur- og miljødata på tværs af de menneskeskabte grænser, for at kunne forvalte ressourcerne bedst muligt. Udvekslingen af geodata og miljødata står højt på dagsordenen i EU. Geologiske kort er et vigtigt værktøj, når der skal findes vand, olie og mineraler, eller når man skal minimere følgerne af naturkatastrofer som jordskælv og vulkanudbrud. GEUS har sammen med 28 partnere – herunder 20 geologiske undersøgelser – deltaget i projektet OneGeology-Europe, som har til formål at udvikle et digitalt geologisk kort over hele Europa i skala 1:1 000 000. Projektet blev afsluttet i oktober 2010 og de geologiske data er nu tilgængelige via en webportal (http://onegeologyeurope.brgm.fr/geoportal/viewer.jsp), hvor kort og oplysninger om overfladegeologien kan findes på landenes mange sprog.

I forbindelse med afslutningen af projektet blev der udgivet en bog 'One Europe One Geology – Applying Geoscience for Society' som igennem lette tekster, kort og grafik fortæller om geologiens betydning for samfundet. Bogen er tilgængelig på hjemmesiden www.onegeology-europe.eu. OneGeology-Europe er et godt eksempel på anvendelig geo viden i europæisk skala, og i november 2010 underskrev EuroGeoSurveys og Det Europæiske Miljøagentur en aftale om samarbejde om anvendelsen af OneGeology data til miljøbeskyttelse i Europa.

Overblik over europæiske ressourcer
I de seneste år har GEUS arbejdet på flere EU-støttede forskningsprojekter, der skal fremme udvekslingen af geodata på tværs af landene i Europa. Der er tale om projekter som støtter EU's INSPIRE direktiv om opbygning af en fælles europæisk infrastruktur for geografisk information, så man lettere kan udveksle data hen over landegrænserne. Et af projekterne EuroGeoSource har til formål at harmonisere data om energi- og mineralressourcer og gøre dem tilgængelige via en fælles dataportal. Der er tale om oplysninger om olie, gas og kul samt data om forekomsten af metaller, industrimineraler og byggematerialer som sand, grus og ler. Det er alle vigtige ressourcer for Europa, og dataportalen skal være med til at stimulere investeringer i en bæredygtig udnyttelse af råstofferne.

En anden aktivitet er projektet Geo-Seas, som har til formål at levere harmoniserede geologiske og geofysiske data for de europæiske havområder. Oplysninger om dybder og havbundens topografi og geologi er uundværlige for miljøbeskyttelse, råstofindvinding til havs og etableringen af fx søkabler, pipelines eller havvindmøller, og den nye dataportal vil lette adgangen til de mange marine data, som i dag ligger hos nationale geologiske undersøgelser og havforsknings-institutioner i Europa.

 

 

 Genveje

 
Databanker og formidling