Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2009

GEUS Årsberetning 2009 - Samfundets byggesten

Læs årsberetningen - desuden mulighed for download i pdf-format. GEUS har i år valgt titlen Samfundets byggesten som overskrift til vores årsberetning.

Udgiver og copyright: GEUS, 2010 - Forfatter/redaktør: Henrik Højmark Thomsen - ISBN: 978-87-7871-278-3
Hjemtag (download) hele rapporten i pdf-format geus09-dk.pdf (pdf-file, ~2,000 kb)

 • COP 15 travlhed - 2009 stod i klimatopmødets tegn
 • Forord
 • Databanker og formidling
  • Opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data
   • Explore Ilulissat Icefjord
   • Uvurderlige data om Danmarks undergrund
   • Mere brugervenlig adgang til geofysiske data
   • Populært Geoviden i skolerne
 • Vandressourcer
  • Fremskaffelse af viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer
   • Nye metoder til restaurering af søer
   • Opdateret platform for national vurdering af vandressourcerne
   • Danmarks grundvand kortlægges
   • Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP) er sikret frem til 2016
 • Energiråstoffer
  • Fremskaffelse af viden til fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
   • Stor interesse for arktiske olieressourcer
   • Fuld damp på arbejdet med at afgrænse kontinentalsoklen
   • Ny vurdering af geotermisk energi
   • Geologisk lagring af CO2
 • Mineralske råstoffer
  • Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
   • Vigtige råstoffer til bygge- og anlægsopgaver
   • Nye geokemiske data fra Sydøstgrønland
   • Nye mineralfund
   • Service til mineindustrien
 • Natur og klima
  • Belysning af de forhold, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljøforhold
   • Is og klimaundersøgelser
   • Vurdering af sikkerhed ved langtidslagring af radioaktivt affald
   • Geologiske kort til planlægning og forvaltning
   • On-line data fra Grønlands indlandsis
 • Året i glimt
  • Nyheder fra 2009
   • Fornemt russisk besøg på GEUS
   • Ung eliteforskerpris til GEUS forsker
   • Geocenter Danmark erhvervspraktikantordning
   • Populært tilbud til skolerne
   • Danmarks Geologipris
 • GEUS derude
  • Opbygning af viden i udviklingslandene gennem forskning og rådgivning
   • Nyt forskningscenter om bæredygtig småskala minedrift
   • Opbygning af vandsektoren i Zambia
   • Klima, vandressourcer og landbrug i Tanzania
   • Teater mod kviksølv i Tanzania
 • Nøgletal
 • Organsation

Forord

2009 var et godt og produktivt år for GEUS, hvor de satte mål i meget høj grad blev opfyldt, og hvor det lykkedes at hjemtage forsknings- og rådgivningsopgaver til realiseringen af målene. Samtidig lykkedes det GEUS økonomisk at komme positivt ud af året og at sikre sig en betydelig portefølje af projekter, der rækker ind i 2010.

Med COP 15 i København og GEUS' placering i Klima- og Energiministeriet blev institutionens forskning og rådgivning inden for klima og energi et omdrejningspunkt for aktiviteterne i 2009. Ikke mindst deltog GEUS i en omfattende formidling og i en lang række udadvendte aktiviteter.

Geologisk viden er central for tackling af klimaudfordringen. Den giver forståelse for årsager til klimaændringer, vurdering af konsekvenser af disse og muligheden for at modvirke eller tilpasse sig dem. Og i forbindelse med udvikling af vedvarende energi er geologien mere central end mange forestiller sig. Klimaudfordringen må tackles samtidigt med at samfundet sikres tilstrækkelig energi. Her spiller de fossile energikilder en fortsat dominerende rolle og giver et meget betragteligt bidrag til samfundsøkonomien. GEUS' forskning og opgaveløsning har således aldrig været mere central for samfundet end i disse år.

Geotermisk energi har vakt stærkt stigende interesse og GEUS foretog i 2009 en nyvurdering af det geotermiske potentiale i samarbejde med Energistyrelsen. Den konkluderer at store dele af Danmark har potentiale til varmeforsyning med varmt vand fra undergrunden. Lagring af CO2 i undergrunden er et andet virkemiddel, der kan reducere udledningen af drivhusgassen, og som har meget høj prioritet i Europa. I løbet af året færdiggjorde GEUS en række store EU-projekter sammen med europæiske samarbejdspartnere- bl.a. en kortlægning af potentialet for lagring af CO2 på europæisk plan.

Grønland fik selvstyre i juni 2009 og hjemtog med virkning fra 1. januar 2010 råstofområdet gennem en ny Råstoflov for Grønland. Som grundlag for det videre samarbejde sku l le der ifølge selvstyreloven indgås en rådgivningsaftale mellem Danmark og Grønland om GEUS' arbejde inden for området. Aftalen blev indgået i december 2009 og markerer en ny milepæl i samarbejdet om at gøre råstofudvinding til et bærende erhverv i Grønland. Sideløbende har der fra mine- og olieselskaber været stor interesse for mulighederne for efterforskning, hvilket indvarsler et godt og intenst samarbejde mellem GEUS og Råstofdirektoratet i Nuuk i de kommende år.

2009 var det mest aktive år på Kontinentalsokkelprojektet nogensinde med talrige togter, herunder LOMROG II til Nordpolsområdet. Den første kravfremsættelse blev samtidig indsendt til FN for et område nord for Færøerne.

På vand- og naturområdet har der været fokus på de store opgaver med grundvandskortlægning og - overvågning – herunder tilpasning af opgaverne efter kommunalreformen. Det er besluttet at fortsætte 'Varslingssystem for Pesticider', og GEUS har i 2009 udviklet sine avancerede landsdækkende hydrologiske modeller, så de nødvendige beregninger til brug i vandforvaltningen kan udføres. GEUS har i årets løb oplevet stigende efterspørgsel på hydrologisk viden fra kommunerne, herunder også spørgsmål til dimensioneringsgrundlag set i forhold til et ændret og vådere klima.

Det er lykkedes GEUS at hjemtage mange udbudte strategiske projekter inden for centrale områder af sin forskning, og institutionen har dermed vist sig konkurrencedygtig nationalt og internationalt. Men dette lægger i stigende grad beslag på GEUS' basismidler til medfinansiering. Fagligt står GEUS godt rustet til de nye opgaver, som samfundet vil få brug for at løse, og hvor geologisk viden er af betydning.

Vi ser frem til at institutionens viden også i 2010 vil være til gavn for det danske og grønlandske samfund.

Per Buch Andreasen
Bestyrelsesformand

Johnny Fredericia
Direktør

 

 

 Genveje

 
Samfundets byggesten