Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2009 > Natur og klima

Årsberetning 2009 - Natur og klima

GEUS' Årsberetning 2009 - Natur og klima, Belysning af de forhold, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljøforhold

Belysning af de forhold, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljøforhold

Is og klimaundersøgelser
Den grønlandske indlandsis bidrager nu betydeligt til stigningen af det globale havniveau. I de seneste 10 år er tabet fra det store isdække fordoblet. Tabet kommer fra både en større smeltning og kælving af isfjelde fra Indlandsisen. I 2009 har GEUS indsamlet sedimentkerner fra Sermilikfjorden i Sydøstgrønland for at be lyse sammenhængen mellem variationer i klimaet, havstrømmene og Indlandsisens ændringer. Helheim-gletscheren udmunder i Sermilikfjorden. Den er en af de mange kælvende istunger i Grønland, der i de seneste år er begyndt at bevæge sig hurtigere, samtidig med at isranden har trukket sig tilbage, og undersøgelserne fra Sermilik skal belyse, hvilke processer der er på spil. Arbejdet er en del af Geocenter Danmark projektet SEDIMICE.

Vurdering af sikkerhed ved langtidslagring af radioaktivt affald
GEUS har i 2009 deltaget i undersøgelser af grundvandets strømning og kemi i det opsprækkede og delvist frosne grundfjeld nær randen af Indlandsisen ved Kangerlussuaq i Vestgrønland. Arbejdet har til formål at vurdere sikkerheden ved lagring af radioaktivt affald i dybtliggende depoter i Skandinavien eller Canada. Projektet GAP (Greenland Analogue Project) finansieres af institutionerne SKB, Posivia og NWMO, som er ansvarlige for opbevaring af radioaktivt affald i henholdsvis Sverige, Finland og Canada. De svenske regler for lagring omfatter bl.a. et krav om, at depoterne skal være sikre i 100.000 år. En analyse af lagrenes sikkerhed skal derfor også vurdere, hvad der vil ske med depotet, hvis Skandinavien igen bliver dækket af is, og undersøgelserne i Grønland er en del af dette istidsscenarie. Sommerens feltarbejde har omfattet dybe boringer igennem fjeldet foran isen og målinger af isens smeltning med henblik på at undersøge om dybe grundvandsstrømninger kan påvirke et potentielt affaldsdepot, og for at vurdere hvordan en eventuel lækage fra et depot vil sprede sig i de optøede partier af det ellers permafrosne opsprækkede fjeld. Projektet gennemføres i samarbejde med universiteter fra USA, Canada, England og Sverige.

Geologiske kort til planlægning og forvaltning
Geologiske kort er et vigtigt værktøj i den fysiske planlægning og forvaltning, og de anvendes i forbindelse med mange tekniske opgaver. GEUS udfører løbende geologisk kortlægning i forskellige dele af Danmark. Områderne udvælges ud fra samfundets behov for geologiske data, blandt andet i forbindelse med grundvandsindvinding, råstofindvinding, skovrejsning og vurdering af jordens bonitet. I 2009 har feltarbejdet omfattet kartering på Lolland, og kortlægning er startet omkring Mariager Fjord. De geologiske kortblade Nykøbing Falster og Rømø i skala 1:50.000 er færdiggjort og digitaliseret og forventes trykt i 2010, og endelig er kortlægningen af Mors afsluttet. Alle nye kortlægningsresultater digitaliseres løbende og gemmes i GEUS' kortdatabase, og i 2010 er der på CDROM udgivet en ny opdateret digital version af det nationale jordartskort i skala 1:25.000. Jordartskortet dækker endnu ikke hele landet, men kortlægningen omfatter nu ca. 86 % af Danmarks areal.

On-line data fra Grønlands indlandsis
12 fuldautomatiske målestationer på Indlandsisen er i drift ved udgangen af 2009 og sender målinger af smeltning, klima og isbevægelse tilbage til GEUS i København via satellit. Målingerne er en del af PROMICE programmet, som overvåger Grønlands store ismasse. Det ledes af GEUS og fokuserer på, hvad der sker langs randen af Indlandsisen, hvor massetabet fra smeltning og kælvning af isfjelde finder sted. I 2009 blev der åbnet for databasen, og forskere og andre interesserede kan nu frit hente data fra stationerne på hjemmesiden www.promice.dk . Det omfatter oplysninger om temperatur, vind, stråling, snedybde og meget mere. Glaciologerne supplerer målingerne på overfladen med målinger fra fly og satellit. I samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet opmåles isranden fra fly hele vejen rundt om Grønland, og isens bevægelse følges ved hjælp af satellitmålinger. PROMICE hjemmesiden er også blevet udvidet i 2009, og indeholder nu et omfattende materiale, der i tale, billeder og grafik beskriver overvågningsprogrammet, og forklarer hvordan glaciologerne finder ud af om Indlandsisen vokser eller skrumper. Den danske overvågning suppleres med målinger fra flere udenlandske stationer på isen. Den samlede internationale indsats vil i årene fremover give et langt mere præcist billede af, hvor meget is der smelter. PROMICE – Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet – finansieres af Klima- og Energiministeriets DANCEA program.

 

 

 Genveje

 
Natur og klima