Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2009 > Mineralske råstoffer

Årsberetning 2009 - Mineralske råstoffer

GEUS' Årsberetning 2009 - Mineralske råstoffer, Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark

Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark

Vigtige råstoffer til bygge og anlægsopgaver
I Danmark graver vi hovedsagelig råstoffer på land til bygge- og anlægsopgaver. Den stigende indvinding på land er i nogle områder i konflikt med ønsker om at bevare landskaber og natur, og GEUS arbejder derfor med at finde egnede råstoffer til havs, som kan udnyttes på en bæredygtig måde. Det gælder både de indre danske farvande og Nordsøen. I 2009 har GEUS produceret et kort over havbundens sedimenter, som dækker hele Nordsøen, og arbejdet med at opbygge en national database til maringeologiske data er igangsat. Databasen er et vigtigt værktøj for forvaltningen af havets råstoffer, men indeholder også vigtige data for beskyttelsen af marine habitater. 2009 blev også året, hvor en ny råstoflov blev vedtaget, og i denne forbindelse har GEUS bistået By- og Landskabsstyrelsen med at udarbejde en bekendtgørelse om indberetning af råstofdata til myndighederne. GEUS har også afsluttet et skrivebordsstudie om de mulige råstofforekomster, som kan anvendes ved bygningen af Femern Bælt forbindelsen. Endelig er der udført kortlægning af sandog grusforekomster såvel i Nordsøen som i de indre danske farvande for private firmaer. På land er der foretaget undersøgelser nær Ølst for Region Midtjylland med henblik på at finde ler til produktion af lecasten, og på Mors er der foretaget undersøgelser af moleret, som blandt andet anvendes til kattegrus og som tilsætningsstof til kunstgødning og foderstoffer samt i medicinalindustrien.

Nye geokemiske data fra Sydøstgrønland
I sommeren 2009 har GEUS foretaget geologisk rekognoscering og geokemiske undersøgelser i et større område i Sydøstgrønland mellem 62°N og 67°N. Området, som ligger centreret omkring bygden Skjoldungen, er et af de mindst undersøgte områder i Grønland, og der findes meget få geologiske oplysninger, som fx geokemiske og geofysiske data. Denne type viden er helt nødvendig for en kommerciel mineralefterforskning, og den er vigtig at have, når man skal opstille moderne geologiske modeller. Sommerens arbejde har omfattet indsamling af bæksedimenter og vandprøver, som kan fortælle, hvordan geokemien i fjeldene er sammensat, samt prøver af gletscheraflejringer, som bliver analyseret for indikatormineraler for diamanter. Arbejdet, som fortsætter i 2010, er starten på en detaljeret geologisk undersøgelse og vurdering af regionens mineralressourcer, og projektet er finansieret af Råstofdirektoratet i Grønland.

Nye mineralfund
GEUS har i de seneste år arbejdet intensivt med vurderinger af mineralpotentialet i Vestgrønland og i 2009 har arbejdet været koncentreret i Fiskenæsset-regionen og i området mellem Frederikshåb Isblink og den sydligere beliggende fjord Sermiligaarsuk. Sommerens geologiske feltarbejde havde til formål at modernisere det eksisterende kortværk i skala 1:100.000. Sideløbende hermed er der foretaget malmgeologiske undersøgelser for at vurdere mulighederne for at finde nye mineralforekomster. Aktiviteterne har fokuseret på de prækambriske suprakrustalbjergarter, som kan rumme mineraliseringer af ædel- og basismetaller. Sommerens arbejde var meget succesrigt, og geologerne fandt flere nye mineraliseringer af guld, sølv, kobber og platingruppemineraler(PGE). Den geologiske kortlægning er foregået i et samarbejde mellem GEUS og en række universiteter fra England, Sverige og Canada. Aktiviteterne støttes økonomisk af Råstofdirektoratet i Nuuk.

Service til mineindustrien
Let adgang til data og publikationer er et af de tilbud til industrien, som GEUS og Råstofdirektoratet har lagt vægt på igennem deres mangeårige markedsføring af Grønlands mineralske råstoffer. I 2009 afsluttedes arbejdet med DODEX databasen, som er målrettet mod fagfolk i den internationale efterforsknings- og mineindustri. Databasen giver online adgang til offentligt tilgængelige selskabsrapporter og i et vist omfang geovidenskabelige publikationer og data. Adgangen til viden omfatter også web-faciliteten GMOM (Greenland Mineral Occurrence Map), hvor man kan hente oplysninger om hundredvis af mineralforekomster i Grønland og få dem vist sammen med de geologiske hovedmiljøer, eller sammen med fysiografiske data og andre geodata som fx flybårne geofysiske målinger og geokemiske data. GMOM er i 2009 udvidet med data fra området omkring Godthåbsfjorden og fra Sydgrønland. Endelig har GEUS i løbet af året udgivet bulletinen: Greenland from Archaean to Quaternary, som er en ny opdateret publikation, der giver et overblik over hele Grønlands geologiske udvikling. Publikationen fungerer som en beskrivelse til det geologiske oversigtskort over Grønland, som er i skala 1: 2.500.000. Bulletinen indeholder et omfattende emneregister og en udvidet referenceliste til de nyeste publikationer.

 

 

 Genveje

 
Mineralske råstoffer