Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2009 > Vandressourcer

Årsberetning 2009 - Vandressourcer

GEUS' Årsberetning 2009 - Vandressourcer, Fremskaffelse af viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer

Fremskaffelse af viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer

Nye metoder til restaurering af søer

GEUS deltager i forskningscenteret CLEAR, som arbejder med at udvikle bedre metoder til restaurering af søer. Arbejdet omfatter undersøgelser af, hvordan forskellige typer indgreb påvirker de interne processer i søerne fx kemisk restaurering, biomanipulation eller fysiske indgreb. Den naturlige tilstrømning af vand med næringsstoffer til søerne, og den tilsvarende strømning af vand fra søerne er vigtige parametre. I samarbejde med Institut for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet har GEUS opstillet vandbalancen for fem danske søer. Arbejdet omfatter beskrivelser af grundvandets strømning til og fra søerne, og den dermed tilknyttede tilførsel af næringsstoffer. Grundvandsstrømning er stærkt afhængig af de geologiske forhold under søerne - forhold som nor malt ikke er så godt kendte. Arbejdet har derfor også omfattet målinger med georadar fra søoverfladen for at få et bedre billede af hvordan geologien er skruet sammen under søerne. CLEAR-centeret finansieres af Villum Kann Rasmussen Fonden, og det består af et tværvidenskabeligt forskningsteam med deltagelse af forskningsgrupper fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser og GEUS. Centerledelsen varetages af Biologisk Institut ved Syddansk Universitet.

 

Opdateret platform for national vurdering af vandressourcerne

I 2009 afsluttede GEUS en omfattende opdatering af sin landsdækkende vandressourcemodel, den såkaldte DK-model, som i 2003 blev anvendt til den seneste nationale opgørelse af den udnyttelige vandressource til vandforsyning. Opdateringen er foregået under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen – NOVANA. Arbejdet har omfattet en opdatering af modellen med data fra amternes kortlægning af områder med særlige drikkevands-interesser, samt en detaljering af den fysiske beskrivelse og input data. Opdateringen har sikret en sammenhængende modeltolkning på tværs af tidligere og eksisterende administrative grænser. DK-modellen er en storskalamodel, som kan beregne den overordnede vandbalance og grundvandsressourcens størrelse og udnyttelsesgrad under hensyn til klima, arealanvendelse og vandindvindingsstrategi. Med opdateringen er der skabt et bedre grundlag for en mere ensartet forvaltning af Danmarks vandressourcer, og GEUS' vision for udviklingen af DK-modellen er, at modellen skal være en fælles referenceramme, for det nationale arbejde med at kortlægge, overvåge og forvalte vores vandressourcer. Modellen beskriver både strømningen i grundvandet og overfladevandet, og understøtter således arbejdet med implementering af EU's Vandrammedirektiv, som blandt andet stiller krav om at grundvand og overfladevand skal forvaltes samlet.

 

Danmarks grundvand kortlægges

Den nationale grundvandskortlægning er i fuld gang i landets miljøcentre. Arbejdet omfatter kortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser(OSD) og indvindingsoplande for vandværker uden for OSD. Som fagdatacenter bistår GEUS By- og Landskabsstyrelsen og miljøcentrene med faglig koordinering og rådgivning, så den nationale grundvandskortlægning så vidt muligt udføres ensartet, hvor der er sammenlignelige problemstillinger. En stor del af kortlægningen er baseret på geofysiske metoder, og i 2009 har Aarhus Universitet i sam arbejde med GEUS videreudviklet geofysiske tolkningsmetoder og udarbejdet retningslinier for, hvordan man udfører geofysiske målinger, tolker og lagrer dem i den nationale geofysiske database GERDA. Endvidere er der udgivet flere GEOvejledninger med beskrivelser af geokemisk kortlægning, potentialekortlægning og metoder til udpegning af nitratfølsomme områder. Og en ny rapport om kortlægningen af de begravede dale i undergrunden, hvor man ofte finder hidtil ukendte grundvandsressourcer, blev også publiceret. Publikationerne er tilgængelige på hjemmesiden Grundvandskortlægning.dk sammen med oplysninger om bl.a. møder, kurser og temadage, som GEUS løbende afholder for medarbejderne ved miljøcentrene og deres samarbejdspartnere.

 

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP) er sikret frem til 2016

Med vedtagelsen af regeringens Grøn Vækst plan blev finansieringen af VAP sikret frem til udgangen af 2015. VAP er et enestående og omfattende moniteringsprogram, der un dersøger om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til ungt grundvand i koncentrationer over grænseværdien. Via VAP muliggøres en hurtig vurdering og eventuelt fjernelse af ellers godkendte pesticider fra markedet, hvis de ved regelret brug under danske forhold viser sig at kunne udvaskes til grundvandet. VAP blev etableret i 1999 og består i dag af fem forsøgsmarker, der alle drives landbrugsmæssigt korrekt. Markerne repræsenterer de varierende jordbunds- og klimaforhold, som hersker i Danmark og er instrumenterede, så skæbnen af pesticider og deres nedbrydningsprodukter kan følges fra overfladen, gennem jordsøjlen og til de eventuelt ender i dræn og grundvand. Udvaskningsrisikoen er foreløbigt blevet vurderet for cirka 40 pesticider og 40 nedbrydningsprodukter. Resultater af VAP-moniteringen sendes til Miljøstyrelsen, der anvender data i deres arbejde med at regulere eller evt. forbyde anvendelsen af godkendte pesticider med uønskede egenskaber i forhold til miljøet. VAP er et samarbejde mellem GEUS, Miljøstyrelsen, samt Det Jordbrugsviden skabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser – begge Århus Universitet.

 

 Genveje

 
 

 Mere om vandressourcer

 
Vandressourcer