Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2008 > Mineralske råstoffer

Årsberetning 2008 - Mineralske råstoffer

Afsnit om Mineralske råstoffer - Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark

Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark

Geologisk kortlægning og nye mineralfund
Solid geologisk viden er vigtig for mineselskabernes efterforskning, og industrien efterspørger derfor fx detaljerede geologiske kort og kort over mineraliseringer. GEUS har i de seneste år arbejdet intensivt med geologisk kortlægning og vurderinger af mineralpotentialet i området omkring Godthåbsfjorden i Vestgrønland, og 2008 blev første år af en lignende indsats i det sydligere område mellem Buksefjorden og Fre - derikshåb Isblink. Sommerens feltarbejde har omfattet geologisk kortlægning i Fiskenæssetområdet med henblik på en modernisering af det eksisterende kortværk i skala 1:100 000. Side - løbende med kortlægningen er der foretaget malmgeologiske undersøgelser for at vurdere mulighederne for at finde nye mineralforekomster. Aktiviteterne fokuserer på de prækambriske suprakrustalbjergarter, som kan rumme mineraliseringer af ædel- og basismetaller. Somme rens arbejde var meget succesrigt, og geologerne fandt flere nye guldmineraliseringer og forekomster af rubiner. Aktiviteterne har således givet en række nye oplysninger om områdets geologiske opbygning. Den geologiske kortlægning er foregået i et samarbejde mellem GEUS og en række universiteter fra England, Sverige og Canada. Aktiviteterne støttes økonomisk af Råstof - direktoratet i Nuuk.

Markedsføring af Grønlands mineraler
En målrettet markedsføring af Grønlands mineralske råstoffer er en af de aktiviteter, som skal være med til at tiltrække investeringer til landet fra den internationale mineindustri. Grønlands mineralpotentiale markedsføres igennem direkte kontakt med industrien, formidling af viden gennem forskellige medier og let adgang for minebranchen til publikationer og geodata. I løbet af 2008 har GEUS i samarbejde med Råstof - direktoratet i Nuuk deltaget i to store råstofmesser i Van - couver og Toronto, hvor investorer og mineindustrien mødes for at vurdere potentialet for investeringer i efterforskningsog minesektoren. Og oplysninger om efterforskningsaktiviteter og geologien i Grønland er formidlet igennem nyhedsbrevet'MINEX' samt temabladet 'Geology and Ore' og faktabladene'Exploration and mining in Greenland'. Servicen til industrien omfatter også let web-adgang til mange data og publikationer i databaser, som løbende opdateres i takt med industriens og GEUS' arbejde i Grønland. Det drejer sig om online adgang til offentligt tilgængelige selskabsrapporter og geovidenskabelige publikationer og data gennem databasen DODEX, og præsentation af mineralforekomster og andre geodata via web-faciliteten 'Greenland Mineral Occurrence Map' (GMOM). Den internationale mineindustri blev i slutningen af 2008 påvirket af den globale finanskrise, men interessen for Grønland er stadig betydelig.

Afslutning af vellykkede offentlige diamantundersøgelser
Forekomster af diamanter i Grønland har været kendt i flere årtier, men det var først efter åbningen af diamantminer i Canada, at mineindustrien for alvor fik interesse for Vestgrøn - land. I 1990erne foregik der en storstilet eftersøgning efter diamanter, og flere selskaber har bibeholdt interessen. Med støtte fra Råstofdirektoratet har GEUS i de seneste år fulgt op på selskabernes arbejde med videnskabelige undersøgelser af kimberlit-bjergarter i Vestgrønland og sammenstilling af ikke fortrolige selskabsdata. GEUS afsluttede dette arbejde i 2008, og resultaterne fra den mangeårige indsats blev præsenteret på 9th International Kimberlite Conference i Frankfurt i august. De mange resultater indgår også i et nyt atlas over kimberlitter i Vestgrønland, som i løbet af året blev færdiggjort i en første udgave. Atlasset indeholder oplysninger om forekomsten og kemien af kimberlitter og kimberlit-lignende bjergarter samt information om de geologiske forhold i de områder, de er fundet. Den offentlige indsats har været med til at skærpe mineindustriens interesse for diamantefterforskning i Grønland, og resultaterne af både GEUS' og selskabernes arbejde har i se seneste år ført til flere og flere fund af diamanter i Grønland. Og 2008 var ikke nogen undtagelse, da selskabet Avannaa Resources i november oplyste, at de havde fundet 1487 diamanter i Disko Bugt-området, heriblandt 10 makrodiamanter.

Ny bog om Nordøstgrønlands foldebjerge
En ny bog om Nordøstgrønlands foldebjerge med titlen 'The Greenland Caledonides. Evolution of the Northeast Margin of Laurentia' udkom i 2008 i serien 'Memoirs Geological Society of America'. Bogen præsenterer en oversigt over resultaterne af GEUS' omfattende geologiske kortlægning af hele den nordlige del af Østgrønland, som strækker sig over mere end 1100 km. Resultaterne fra kortlægningen, som fandt sted fra 1968 til 1998, er løbende blevet offentliggjort i flere hundrede videnskabelige afhandlinger samt 16 kort i målestoksforhold 1:100 000 og 5 oversigtskort i 1:500 000. Bogen gennemgår i 14 kapitler den geologiske udvikling af regionen, som hovedsageligt består af foldebjerge dannet under den kaledoniske bjergkædefoldning for ca. 400 millioner år siden. Et geologisk kort over hele Nordøstgrønland og en CD med kortet følger med bogen. Den er skrevet af 26 forfattere, som både omfatter faste medarbejdere ved GEUS og eksterne geologer, som har deltaget i kortlægningen. En meget væsentlig del af planlægningen, tilrettelæggelsen og den praktiske udformning af bogens tekst og illustrationer er gennemført i GEUS med støtte fra Carlsbergfondet.

Marine råstoffer i Danmark
Danmark er stort set selvforsynende med råstoffer til byggeog anlægsopgaver. Råstoffer som fx sand, grus og ler kommer hovedsagelig fra gravning på land, og den stigende indvinding er i nogle områder i konflikt med ønsker om at bevare landskaber og natur. Opmærksomheden er derfor blev rettet mod havbundens råstoffer, og GEUS har i de seneste år arbejdet med at kortlægge landskaber og sedimenter på havbunden. I modsætning til de indre danske farvande er Nordsøen meget dårligt undersøgt. Det betyder, at man kender meget lidt til dette store områdes råstofressourcer med undtagelse af de mest kystnære områder, hvor GEUS på vegne af Kystdirek - toratet har kortlagt sandforekomster til brug ved kystbeskyttelse. I 2008 har GEUS arbejdet med at sammenstille en oversigt over tilgængelige data for Nordsøen, for at forberede og optimere en maringeologisk indsats. I slutningen af året blev der taget hul på området, da EU bevilgede støtte til et projekt, som skal kortlægge havbundens landskaber og aflejringer med henblik på udarbejdelsen af habitatkort. Som et led i udviklingen af en mere bæredygtig råstofudnyttelse afsluttede GEUS i 2008 et projekt i Storstrømsområdet i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen, som har haft til formål at se på, hvordan man bedst muligt kan koordinere indvindingen til havs og til lands. Endelig har GEUS, som konsulent for råstoffirmaer, foretaget maringeologiske undersøgelser nord for Fyn og i Køge Bugt for at vurdere områdernes tilgængelige data.

 

 Genveje

 
Mineralske råstoffer