Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2007

ÅRSBERETNING 2007 - Viden... vi lever af

Læs årsberetningen - desuden mulighed for download i pdf-format. GEUS har i år valgt titlen 'Viden... vi lever af' som overskrift til vores årsberetning.

Udgiver og copyright: GEUS, 2008 - Forfatter/redaktør: Henrik Højmark Thomsen - ISBN: 978-87-7871-212-7; ISSN: 1902-634X
Hjemtag (download) hele rapporten i pdf-format geus07-dk.pdf (pdf-fil ~3,5 mb)

 • Ny ramme, nyt navn, ny topledelse og ny afdeling
 • Forord
 • Databanker og formidling
  • Opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data
   • Drikkevandsdata på nettet
   • Adgang til viden om is i verdensklasse
   • Elektronisk adgang til peer-review publikationer
   • Guide til Sydgrønlands spændende geologi
   • Stabil adgang til landsdækkende bore- og vanddata
 • Vandressourcer
  • Fremskaffelse af viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer
   • National grundvandskortlægning
   • Ny metoder til adaptiv forvaltning af vandressourcer
   • International forskningsevaluering
   • Ny metode til screening af jord og grundvand
   • Vandkredsløbet under et ændret klima
 • Energiråstoffer
  • Fremskaffelse af viden til fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
   • Mulighederne for CO2 lagring i Europa
   • Jagt på geotermisk energi
   • Øget olieindvinding med en klimavenlig metode
   • Stor interesse for olieefterforskning i Grønland
   • Kontinentalsokkelprojektet – Underbygning af mulige nationale krav
 • Mineralske råstoffer
  • Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
   • Afprøvning af ny stabil, selvkompakterende beton
   • Ressourceevaluering og geologisk kortlægning
   • Mange nye kort over Grønland
   • Fortsat nye diamantfund
   • Webbaseret rapportdatabase til industrien
 • Natur og klima
  • Belysning af de processer, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljøforhold
   • Reduceret havisdække i det Arktiske Ocean
   • Rigere havmiljø i tidligere varmetid
   • Nyt redskab til bedre naturbeskyttelse i Østersøen
   • Adressering af verdens miljø- og ressourceproblemer
   • Digitalt kort over værdifulde geologiske områder
 • Året i glimt
  • Nyheder fra 2007
   • Doktorgrad og adjungeret professor
   • Verden samlet om mere troværdige vandmodeller
   • Grundvandspris for visionær indsats
   • Åbning af vandreudstilling om Grønlands geologi
   • Støtte til unge grønlændere med fornemmelse for olie
 • GEUS derude
  • Opbygning af viden i udviklingslandene gennem forskning og rådgivning
   • Kapacitetsopbygning i Ghana
   • Opbygning af oliegeologisk viden i Øst og Sydøstasien
   • Bæredygtig small-scale mining
   • Opbygning af afrikansk olieekspertise
 • Nøgletal
 • Organsation

Forord
Årsberetning 2007 giver et kort indblik i et usædvanligt begivenhedsrigt år, som er skelsættende i GEUS' 120-årige historie.

Som konsekvens af Regeringens beslutninger om nyorganiseringen af det danske forskningslandskab i 2006, fik GEUS sin egen lov, Lov nr. 356 af 6. juni 2007, som blev vedtaget af et enigt Folketing. GEUS blev til en af de tre nationale forskningsinstitutioner og fik nyt navn: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Med denne lov vendte GEUS tilbage til traditionen fra DGU og GGU, om at en geologisk undersøgelse er en type organisation, der er etableret ved lov.

Regeringen besluttede ligeledes i 2006, at der skulle etableres et landsdækkende Geocenter: Geocenter Danmark som led i satsningen på forskningsområdet. Centerets statut blev i 2007 tiltrådt af parterne Århus Universitet, Købehavns Universitet og GEUS. Centeret vil fremover blive et vigtigt instrument til at nå regeringens målsætninger på det geovidenskabelige område. GEUS' afdeling i Århus åbnede 2. januar og er nu blevet en etableret del af GEUS, der løser opgaver inden for grundvandskortlægning og -overvågning i tæt samarbejde med Statens Miljøcentre og By- og Landskabsstyrelsen.

Ved regeringsdannelsen efter Folketingsvalget i november 2007 blev et nyt Klima- og Energi ministerium oprettet, og GEUS blev overført hertil fra Miljøministeriet. GEUS havde allerede en stor opgaveportefølje på energi- og klimaområdet inden for det nye ministeriums ressort, og opgaverne i forhold til Miljøministeriet blev fastholdt. Disse indgår således i GEUS' nye resultatkontrakt, der påbegyndtes januar 2008 og løber til udgangen af 2011.

I 2007 blev de fælles offentlige dataløsninger på miljøområdet implementeret, og GEUS store databaser om geologi og grundvand blev derved et dagligt redskab til at løse opgaver i stat, kommuner og regioner.

Modvirkning af klimaændringer og tilpasning til de forandringer, vi ikke kan undgå, har skabt et behov for løsninger, der stiller krav til GEUS' viden på områder som geotermisk energi, CO2 lagring, påvirkning af vandkredsløbet og udvaskning af næringsstoffer og pesticider til grundvand, oversvømmelser, kyst-erosion og udviklingen i afsmeltning af den grønlandske indlandsis. Denne tværgående udfordring er GEUS godt rustet til. GEUS imødeser nye anvendelser af geologisk viden og en ny forståelse for vigtigheden af at kende sin klimatiske fortid, såvel som et stort behov for viden om geologiske processer og størrelsen af de geologiske naturressourcer.

De fossile energikilder vil i mange år endnu være en væsentlig del af Danmarks energiforsyning og en kilde til betydelige indtægter for det danske samfund. Fokus på klimaet må således kombineres med en fordomsfri forståelse for værdierne af undergrundens ressourcer. De stærkt stigende oliepriser har betydet en enorm efterspørgsel efter viden om olie/gas ressourcer - også hos GEUS.

Interessen for de geologiske naturressourcer af olie/gas og mineraler i Grønland er større end nogen sinde, hvor de strategisk udgør et tredje ben i de grønlandske bestræbelser på at skabe en selvbærende økonomi. Derfor har man i selvstyrekommissionens arbejde overvejet GEUS' rolle, og både fra dansk og grønlandsk side, har man ønsket, at GEUS fortsat skal være institutionen, som myndighederne kan få geologisk rådgivning hos.

Ejerskabet til de potentielle ressourcer under havområdet omkring Færøerne og Grønland har været hyppigt omtalt i pressen i 2007. Under kontinentalsokkelprojektet blev et stort togt under vanskelige isforhold gennemført nord for Grønland med anvendelse af to isbrydere. Med et begivenhedsrigt år bag os, en resultatkontrakt, der er aftalt frem til 2011, en fælles forståelse for modellen for det fremtidige dansk-grønlandske samarbejde og en høj efterspørgsel efter GEUS viden er vi allerede godt i gang med et spændende år i 2008.

Per Buch Andreasen
Bestyrelsesformand

Johnny Fredericia
Direktør

 

 

 Genveje

 
GEUS Årsberetning 2007