Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2007 > Mineralske råstoffer

Årsberetning 2007 - Mineralske råstoffer

Afsnit om Mineralske råstoffer - Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark

Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark

Afprøvning af ny stabil, selvkompakterende beton
Efterspørgslen efter beton er vokset i de seneste år på grund af den store aktivitet i byggeriet, og der er mangel på tilsætningsstoffer som fx flyveaske og mikrosilika, som blandes i betonen for at give den større styrke og gode støbeegenskaber. Betonindustrien er derfor i gang med at se sig om efter alternativer. I løbet af 2007 har GEUS samarbejdet med industrien om afprøvningen af en ny type højkvalitetsbeton, der benytter et billigt fiberformet lermineral som tilsætningsstof. Betonen er selvkompakterende, hvilket vil sige, at den ikke skal vibreres ved støbning, og den kan pumpes frem til f.eks. støbeforme selv under højt tryk. Og den har viskoelastiske egenskaber, som sikrer en god omhyldning af armering, og en høj stabilitet, så den ikke skiller i vand og pulverfasen. Det er lermineralet Palygorskit, der giver betonen de gode egenskaber. Palygorskiten, der er fra Spanien, har en helt speciel fiberstruktur og den anvendes i dag blandt andet til fremstilling af kattegrus. Den nye beton er udviklet igennem et EU-forskningsprojekt, og GEUS har europæisk patent på opfindelsen.

Ressourceevaluering og geologisk kortlægning
Interessen for mineralindvinding i Grønland har i de seneste år været stærkt stigende. To miner er allerede i drift og Råstofdirektoratet (RD) modtager hele tiden nye ansøgninger om licens til efterforskning. GEUS har i årets løb rådgivet RD i forbindelse med behandlingen af de mange licensansøgninger, og institutionens geologer har sammen med RD ført tilsyn med aktiviteterne i Seqi olivinminen i Vestgrønland og Nalunaq guldminen i Sydgrønland. 2007 blev også året, hvor GEUS afsluttede fire års malmgeologiske feltundersøgelser omkring Godthåbsfjorden med henblik på at vurdere potentialet for mineralske råstoffer i området. Aktiviteterne fokuserer på de prækambriske suprakrystalbjergarter, som kan rumme mineraliseringer af ædel- og basismetaller, og flere rapporter fra undersøgelserne er i årets løb blevet publiceret, alene den afsluttende serie omfatter mindst 14 rapporter. Arbejdet i området har også omfattet detaljeret geologisk kortlægning som støtte til de malmgeologiske undersøgelser, og i løbet af sommeren afsluttede geologerne feltarbejdet til et nyt geologisk kort i skala 1:100 000 for Kapisillit området i bunden af Godthåbsfjorden.

Mange nye kort over Grønland
GEUS udgav i 2007 en række trykte topografiske og geologiske kort i skala 1:250 000 over Grønlands mest øde og utilgængelige områder. Kortene dækker land- og gletscherområder 10 gange Danmarks areal, fra 80 grader nord i det vestlige Nordgrønland over det nordligste Grønland ved Kap Morris Jesup og hele vejen syd over til Scoresby Sund i det centrale Østgrønland. De 53 topografiske kort indeholder oplysninger om kystlinier, søer, elve og højdekurver for hver 100 meter. Kortene er baseret på udtegninger som GEUS har gennemført som led i udforskningen af området gennem de sidste 30 år, og trykningen af kortene giver nu både andre forskere og folk med interesse i dette område adgang til nye topografiske data. Der har tidligere været trykt geologiske kort i 1:500 000 fra området. De 49 nye geologiske kort indeholder lidt flere detaljer, og nomenklatur samt kortenheder er homogeniseret på tværs af kortgrænser. Kortene findes også i en sømløs digital udgave, der kan søges frem på et interaktivt kort på GEUS' hjemmeside. Trykningen af kortbladene er finansieret af Aage V. Jensens Fonde.

Fortsat nye diamantfund
Forekomster af diamanter i Vestgrønland har været kendt i flere årtier, men det var først efter åbningen af diamantminer i Canada, at mineindustrien for alvor fik interesse for Vestgrønland. I 1990erne foregik der en storstilet eftersøgning, og i de seneste år har selskaberne gjort flere og flere fund af de eftertragtede ædelstene specielt i diamantområdet ved Maniitsoq i Vestgrønland. GEUS fortsatte i 2007 flere års videnskabelige undersøgelser og kortlægning af de diamantførende kimberlitbjergarter, som en opfølgning på selskabernes arbejde, og geologerne har i de sidste år udpeget nye områder med et diamantpotentiale. Et af områderne er Disko Bugt i Vestgrønland, hvor GEUS i 2006 rapporterede om fundet af indikatormineraler og mikrodiamanter i gamle flodaflejringer på Disko-øen. Området er i løbet af 2007 blevet undersøgt af selskabet Avannaa Resources Ltd, og i begyndelsen af 2008 offentliggjorde selskabet fundet af 1 makrodiamant og 101 mikrodiamanter på fastlandet øst for Disko. Den internationale interesse for Grønland i diamantsammenhæng fortsætter, og GEUS forbereder flere indlæg ved den 9. Internationale Kimberlit Konference i Tyskland, august 2008.

Webbaseret rapportdatabase til industrien
Grønlands mineralske råstoffer er i mange år blevet markedsført af GEUS og Råstofdirektoratet (RD) på årlige råstofmesser i Canada og gennem udgivelse af nyhedsbrevet "MINEX" samt temabladet "Geology and Ore" og faktabladene "Exploration and mining in Greenland". Servicen til industrien udvides nu med en ny on-line adgang til geovidenskabelige publikationer og data gennem databasen DODEX (Geoscience DOcuments and Data for EXploration in Greenland). Faciliteten, der er udviklet af GEUS og RD, er målrettet fagfolk i den internationale efterforsknings- og mineindustri. DODEX vil give let adgang til alle offentligt tilgængelige selskabsrapporter, som er modtaget af myndighederne. Databasen vil indeholde fulde referencer til rapporterne, der kan downloades som pdf-filer, og opslag i databasen kan foregå både gennem tekstsøgning og efter geografiske kriterier. I 2007 har GEUS arbejdet med programmering af databasen, og digitalisering og scanning af rapporter er i fuld gang med henblik på åbning af databasen i foråret 2008. DODEX planlægges færdiggjort i løbet af 2009, hvor den vil indeholde alle selskabsrapporter, relevante GEUS publikationer og oplysninger om tilgængelige data.

 

 Genveje

 
Mineralske råstoffer