Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2006

ÅRSBERETNING 2006 - Forskning for et samfund i forandring

Læs årsberetningen - desuden mulighed for download i pdf-format. GEUS har i år valgt titlen 'Forskning for et samfund i forandring' som overskrift til vores årsberetning.

Udgiver og copyright: GEUS, 2007 - Forfatter/redaktør: Henrik Højmark Thomsen - ISBN: 978-87-7871-198-4; ISSN: 1902-634X
Hjemtag (download) hele rapporten i pdf-format geus06-pdf (~4.5Kb)

 • GEUS' nye placering i forskningslandskabet
 • Forord
 • Databanker og formidling
  • Opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data
   • Mod en national database med øget adgang
   • Lagring af de vigtige kontinentalsokkeldata
   • Ny bog om Grønlands mineraler
   • Fokus på øget rekruttering til geologistudiet
   • Udbygning af landsdækkende geofysik database
 • Vandressourcer
  • Fremskaffelse af viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer
   • Klimaændringers effekt på vandkredsløbet
   • Bæredygtig indvinding af det dybe grundvand i kalken
   • Udvaskning af østrogen fra gylle til vandmiljøet
   • Nye værktøjer til forvaltning af vandressourcer
   • Kort over pesticidfølsomme sandjorde
 • Energiråstoffer
  • Fremskaffelse af viden til fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
   • Startsskud for sokkelafgrænsningen i Polhavet
   • Nye europæsike initiativer indenfor CO2-lagring
   • Succesfuld udbudsrunde i Grønland
   • Kulbrinteressourcer i Nordsøkalken
   • Mulig gas/kondensat fra dybe kilder i Nordsøen
 • Mineralske råstoffer
  • Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
   • Kortlægning og ressourcevurdering
   • Mineralforekomster i 3-D
   • Bæredygtig råstofudnyttelse i Danmark
   • Øget diamantpotentiale i Grønland
   • Stigende interesse for Grønlands mineraler
 • Natur og miljø
  • Belysning af de processer, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljøforhold
   • Geologiske kort til planlægning og forvaltning
   • 38 GeoSites er udpeget
   • International forskningsevaluering
   • Overvågning af Indlandsisen
   • Forskning og formidling på Galathea 3
 • Året i glimt
  • Nyheder fra 2006
   • 2 nye professorer
   • Et år i geologiens tegn
   • Miljø- og klimarådgiver for EU-Kommissionen
   • Aftale om geologisk forskningssamarbejde i Grønland
   • Ny doktor på GEUS
   • Nye store bevillinger fra Højteknologifonden
 • GEUS derude
  • Opbygning af viden i udviklingslandene gennem forskning og rådgivning
   • Mere miljøvenlig small-scale mining i Tanzania
   • 10 års olieuddannelse i Vietnam
   • Fremskridt i forskningen mod arsen forurening
   • Beredskab mod tsunamikatastrofe i Kenya
 • Nøgletal
 • Organsation

Forord

Den mest markante begivenhed for GEUS i 2006 var regeringens beslutning om institutionens fremtidige placering og rolle i forhold til reorganiseringen af det danske forskningslandskab. Regeringen imødekom GEUS' ønske om at forblive en selvstændig forskningsinstitution i Miljøministeriet. Men samtidig forpligtes GEUS til med sin faglige ekspertise at bidrage til ph.d.-, kandidat- og bacheloruddannelserne på universiteterne. Samarbejdet med universiteterne intensiveres inden for rammerne af et nyt Geocenter Danmark. Dette center samler GEUS og de to universiteter i København og Århus, der uddanner geologer, under én fælles paraply.

En anden væsentlig nyskabelse var knyttet til implementeringen af Kommunalreformen. GEUS fik overflyttet en række medarbejdere fra amterne til en ny GEUS afdeling i Århus. Den har som hovedopgave at forestå koordineringen af den gebyrfinansierede kortlægning af de danske grundvandsressourcer.

I forbindelse med Kommunalreformen har GEUS medvirket til etableringen af Danmarks Miljøportal. GEUS' databaser er udviklet til at være fællesoffentlige on-line databaser for boringer, grundvands- og drikkevandsdata og geofysiske data af væsentlig betydning for forvaltningen af vandressourcer og råstoffer.

På klimaområdet, har GEUS bidraget med forskning på tre væsentlige felter. Ved hjælp af en model udviklet af GEUS er der udført beregninger af klimaforandringernes effekt på ferskvandskredsløbet i Danmark. Beregningerne viser store regionale variationer af stor betydning for en fremtidig forvaltning af vandressourcerne og vandmiljøet.

Afsmeltningen af den grønlandske indlandsis udgør en usikkerhedsfaktor i internationale modelberegninger for den fremtidige globale havstigning. På baggrund af et pilotstudie afsluttet i 2006 har GEUS igangsat et nyt overvågningsprogram, der over en årrække skal vurdere massetabet fra Indlandsisens randzone ved smeltning og kælvning af isfjelde. Det sker ved at opstille fuldautomatiske målestationer, der registrerer smeltning, klimaparametre og isens bevægelse.

Med henblik på at begrænse det globale udslip af drivhusgasser til atmosfæren har GEUS i samarbejde med en række europæiske lande gennemført forskningsprojekter, der skal klarlægge mulighederne for lagring af CO2 i undergrunden. I 2007 påbegyndes lagring af CO2 på en lokalitet nær Berlin.

På energiområdet har GEUS' forskning bidraget til at skabe øget interesse for Grønland hos den internationale olieindustri, som bl.a. har resulteret i en række licensansøgninger i forbindelse med en udbudsrunde, der omfattede områder off-shore Vestgrønland. På dansk område har GEUS påvist muligheder for at finde nye forekomster af gas/kondensat dannet fra dybtliggende kulholdige lag i Den Danske Centralgrav og omkringliggende områder.

I 2006 blev der for alvor taget hul på sokkelundersøgelserne nord for Grønland med henblik på evt. at gøre territoriale krav gældende ud over 200 sømil, hvor der kan være muligheder for olie- og gasforekomster. Trods ekstreme, ugunstige vejr- og isforhold blev der sammen med canadiske forskere indsamlet tilstrækkeligt med data til at opstille en seismisk model af undergrunden.

GEUS' geologiske kortlægning i Grønland er en væsentlig forudsætning for den store internationale interesse, der i de seneste år har ført til den største kommercielle mineralefterforskning nogen sinde. GEUS' indsats var i år koncentreret om Nuuk- og Maniitsoq-områderne med særlig fokus på guld- og diamantmulighederne.

Per Buch Andreasen
Bestyrelsesformand
Martin Ghisler
Administrerende Direktør
Johnny Fredericia
Ny direktør i 2007

 

 Genveje

 
GEUS Årsberetning 2006