Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2006 > Mineralske råstoffer

Årsberetning 2006 - Mineralske råstoffer

Afsnit om Mineralske råstoffer - Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
Kortlægning og ressourcevurdering
Detaljerede geologiske kort er et vigtigt værktøj for mineselskabernes efterforskning. I løbet af sommeren har GEUS fortsat den geologiske kortlægning af Grønland i skala 1:100 000, koncentreret i områder, hvor der er de største råstofinteresser. I 2006 har geologerne kortlagt områder omkring Kapisillit i bunden af Godt - håbs fjorden. Flere kortprodukter er udgivet i løbet af året. Det drejer sig om det geologiske kort "Ikamiut, 68 V.1 Nord" i skala 1:100 000 og et temakort med geologiske profiler af basalterne på Nuussuaq halvøen i Vestgrønland samt en beskrivelse til Thule kortbladet fra Nordgrøn - land i den landsdækkende kortbladserie i skala 1:500 000. Sideløbende med kortlægningen har malmgeologerne foretaget en ressourcevurdering i det sydlige Vestgrønland. Det indebærer en omhyggelig bearbejdning af resultaterne af alle selskabsaktiviteter i området og særlige målrettede feltundersøgelser. Det er især de såkaldte prækambriske suprakrustalbjergarter, der har været i fokus, som de mest oplagte værtsbjerg - arter for guld- og nikkelmineraliseringer. Med økonomisk støtte fra Råstofdirektoratet er tre forskellige sådanne geologiske miljøer undersøgt i detaljer i Nuuk-området. Generelle studier af geologiske miljøer i Grønland og deres mineralforekomster er fortsat. Endelig har malmgeologerne fulgt op på sidste års fund af en ny karbonatit- forekomst i Nuuk-regionen. Undersøgel - serne viser, at forekomsten er rig på mineralet apatit, der blandt bruges til kunstgødning, og at den indeholder zoner beriget med sjældne mineraler.
Mineralforekomster i 3-D
I 2004 åbnede Grønlands første guldmine Nalunaq i Sydgrønland og året efter åbnede Seqi olivinminen nær Nuuk i Vestgrønland. Et godt tredimensionelt billede af mineralforekomster er et vigtigt værktøj til at forstå deres dannelse eller til at følge fremdriften i en brydning og vurdere hvordan forekomsten tømmes. Her har samfundet helt klare interesser at forfølge. I praksis har geologerne kun glimtvise oplysninger om mineralforekomsters udbredelse fra boringer igennem fjeldet eller fra observationer på overfladen eller i minegange. GEUS samarbejder med Råstofdirektoratet om opbygningen af tredimensionelle modeller af de mineralforekomster, som nu er genstand for brydning, ved hjælp af computerberegninger. I 2006 har der været arbejdet med at skabe 3-D-modeller af forekomsterne i Nalunaq og Seqi minerne i Grønl and. En model for den endnu ikke udnyt - tede zinkforekomst ved Citronen Fjord i Nord - grønland er også under udvikling. Erfaringen med at opbygge 3-D-modeller har stor betydning for tilsynsopgaver og mineralforskning i Grønland, og kan også anvendes i forbindelse med f.eks. indvinding af grus og sand i Danmark og vurderinger af påvirkningen af landskabet.
Bæredygtig råstof udnyttelse i Danmark
Danmark er selvforsynende med råstoffer til bygge- og anlægsopgaver, og har desuden en vis produktion af industrimineraler og andre produkter baseret på disse. Der er stigende behov for, at udnyttelse af råstofferne sker under hensyntagen til andre natur- og samfundsinteresser. Danmarks store forbrug af byggeråstoffer dækkes overvejende gennem produktion af landbaserede råstoffer, og i noget mindre omfang af marine råstoffer. Som led i udviklingen af en bæredygtig råstofudnyttelse har GEUS i 2006 gennemført et pilotprojekt i Storstrøms Amt i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Projektet har fokuseret på at koordinere indvindingen til havs og til lands - en koordinering som ikke findes i dag, og der er foretaget en opgørelse over ressourcernes omfang og kvalitet på baggrund af eksisterende viden. Arbejdet munder ud i en anbefaling af, at der i fremtiden skal foretages en mere langsigtet kortlægning af ressourcerne.
Øget diamantpotentiale i Grønland
Der meldes om flere og flere fund af diamanter i Grønland, og i januar 2007 offentliggjorde selskabet Hudson Resources Inc. fundet af den hidtil største diamant på 2,4 carat i Grønland. GEUS har i de seneste år fulgt op på selskabernes arbejde med videnskabelige undersøgelser af de diamantførende kimberlitbjergarter. I 2006 har der været fokus på undersøgelser i diamantområdet ved Maniitsoq i Vestgrønland, hvor der blev fundet flere nye kimberlitgange med et po - tentiale for diamanter, og området af interesse blev udvidet. Feltsæsonen bød også på over - raskelser, da et GEUS felthold i forbindelse med andre undersøgelser stødte på et nyt fund af løse kimberlitblokke ved en stor nunatak i Ind - landsisen sydøst for Nuuk. Kilden til blokkene er indtil videre ukendt, da faststående kimberlit ikke er set i området. Det overraskende fund åbner et helt nyt område for diamanteftersøgning, da der ikke tidligere er fundet kimberlit i denne del af Grønland. Endelig offentliggjorde GEUS en rapport i 2006, der præsenterer fundet af indikatormineraler for kimberlit og to mikrodiamanter i gamle flodaflejringer på det østlige Disko i Vestgrønland. Der er udtaget koncession på området, og et selskab vil teste potentialet.
Stigende interesse for Grønlands mineraler
GEUS har i mange år samarbejdet med Råstofdirektoratet (RD) om markedsføringen af Grønlands mineralske råstoffer. Udover udarbejdelse af oplysende litteratur på basis af selskabernes og GEUS' egen indsats, markedsføres landets mineralpotentiale gennem præsentationer på årlige råstofmesser i Canada. Her mødes investorer og mineindustrien for at besøge de enkelte landes og selskabers udstillinger med henblik på at vurdere potentialet for investeringer i efterforsknings- og minesektoren. Under årets store råstofmesser i Vancouver og Toronto med op til 15.000 besøgende oplevede RD og GEUS en stærk stigning i interessen for Grønlands råstofpotentiale, selv når man tager den generelt stigende globale tendens i betragtning. Det blev bekræftet, at Grønlands placering i den internationale råstofverden blandt andet som følge af den mangeårige indsats nu er klart defineret og accepteret i den internationale efterforsknings- og mineindustris bevidsthed. Mange selskaber har allerede boreprogrammer under planlægning i deres licensområder i Grønland og flere har søgt om nye licenser. Og endnu flere selskaber kommer måske til. GEUS har i 2006 mærket et stærkt stigende antal forespørgsler fra industrien om data, kort og viden, og mange selskaber har besøgt institutionen for at få yderligere geologisk indsigt i Grønlands store potentiale.
 

 Genveje

 
Mineralske råstoffer