Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2006 > Databanker og formidling

Årsberetning 2006 - Databanker og formidling

Afsnit om Databanker og formidling - Opbevaring, kvalitetetssikring og formidling af geologisk viden og data
Opbevaring, kvalitetetssikring og formidling af geologisk viden og data
Mod en national database med øget adgang
Som led i Kommunalreformen er det blevet vedtaget, at GEUS' Jupiter database fremover skal være den fællesoffentlige database for boringer, grundvands- og drikkevandsdata. Miljømedarbejderne i kommuner, regioner og miljøcentre skal fremover arbejde on-line på data i Jupiter. I løbet af 2006 har GEUS i tæt samarbejde med amterne gennemført en meget stor harmonisering og omlægning af data fra alle amtsdatabaser til Jupiter, så data i fremtiden er tilgængelige ét sted og på en ensartet måde. Der er tale om geologiske data fra boringer og data om grundvandsressourcer og vandkemi, som de nye myndigheder og centre skal anvende i forvaltningen af miljøet, grundvand, drikkevand og råstofferne. Flere nye typer data fra amterne er i årets løb blevet indlæst i Jupiter. Det drejer sig bl.a. om data fra prøvepumpningsforsøg for udvalgte grundvandsmagasiner, samt sedimentkemiske analyser, aldersdateringer af grundvand og scannede borerapporter. GEUS har også arbejdet med at øge tilgængeligheden af data fra Jupiter. Der er udviklet et nyt format for databaseudtræk, som omfatter stort set hele dataindholdet fra Jupiter, og udtræk fra databasen er i 2006 blevet gratis. Derudover er der udviklet en ny grænseflade på Jupiter i form af en række såkaldte webservices til udtræk og opdatering af databasen. Formålet med disse er bl.a. at gøre det muligt for grundvandsfagsystemer som Rambølls GeoGIS, Geokons GeoEnviron og KMD's Struktura at fungere on-line på databasen. Endelig har GEUS fortsat undervisningen af brøndborere i digital indberetning af boringsoplysninger til Jupiter. Arbejdet skrider godt frem og over 60% af data fra vandforsyningsboringer indberettes nu digitalt.
Lagring af vigtige kontinentalsokkeldata
Kontinentalsokkelprojektet kom for alvor i gang efter Danmarks ratifikation i 2004 af FNs havretskonvention. Projektet arbejder med at indsamle data om havbundens dybdeforhold og geologi for derigennem at kunne dokumentere Danmarks eventuelle krav på udvidelse af de relevante sokkelområder, der ligger udover de 200 sømil i havet omkring Færøerne og Grønland. Det er adgangen til eventuelle ressourcer i undergrunden og på havbunden, der står på spil, og siden 2003 er der strømmet data ind fra undersøgelser i de fem områder ud for Færøerne og Grønland, hvor det potentielt er muligt at fremsætte krav. De store mængder forskellige og meget komplekse geodata, der er indsamlet under de kostbare skibstogter og ekspeditioner, kræver omhyggelig lagring og systematisering. I 2006 har GEUS fortsat arbejdet med konstruktion af en database til Kontinentalsokkelprojektet med tilhørende GIS faciliteter og andre støttesystemer. Databasen er et vigtigt værktøj for projektet og vil spille en stor rolle for dokumentationen bag fremsættelsen af eventuelle krav om sokkeludvidelser. Arbejdet skrider godt frem og databasen kan nu håndtere blandt andet geodætiske, bathymetriske, seismiske, gravimetriske og magnetiske data.
Ny bog om Grønlands mineraler
'En verden af mineraler i Grønland' er titlen på en ny populærvidenskabelig bog fra GEUS, der udkom i 2006. Bogen præsenterer Grønlands enestående rigdom af mineraler igennem næsten 200 farvefotos og indeholder beskrivelser af deres historie, systematik og findesteder. 32 udvalgte mineraler er beskrevet i detaljer sammen med 30 temaer og historier om landets mineraler og deres betydning for mennesker og nutidens Grønland. Bogen henvender sig til dem, der er interesseret i Grønlands ressourcer, i naturens byggesten og menneskers udnyttelse af Jorden, og der er inspiration at hente for undervisere i natur, geografi og samfund. Den blev godt modtaget af anmelderne. For eksempel skrev Grønlandsposten i sin anmeldelse: "Velgørende at læse om de forskellige sten, der omtales, uden at skulle anstrenge sig for at forstå indholdet af det læste, så godt er populariseringen af de fundne mineraler lykkedes".
Fokus på øget rekruttering til geologistudiet
Tilgangen af studerende til de geologiske uddannelser er faldet drastisk i de senere år. Samtidig er der et stigende behov for geologer i samfundet til at løse miljøopgaver og opgaver inden for vandsektoren og olie- og råstofbranchen. I løbet af 2006 har GEUS deltaget i en række tiltag rettet mod gymnasieskolen, der skal øge optaget af studerende. I samarbejde med parterne i Geocenter København er der i løbet af året udviklet et nyt eksperimentalt undervisningsmateriale – GeoCase til den naturfaglige undervisning i gymnasiet, og der er udgivet fire numre af det populærvidenskabelige blad Geoviden, der i stigende grad læses af lærere og elever i gymnasiet. Skolerne har også fået øget adgang til undervisnings materiale på GEUS' hjemmeside, hvor et nyt afsnit med lettilgængelig viden om jordskælv blev åbnet i samarbejde med Danmarks Rumcenter. Endelig har geologer fra GEUS, deltaget i arrangementet'Mini Science Camp 2006', hvor skoleelever fra Frederiksborg Amt besøgte Institut for Geografi og Geologi, og GEUS udbyder flere kurser til efteruddannelse af gymnasielærere i et samarbejde med geografilærerforeningen for gymnasiet og HF og landets øvrige geofaglige miljøer.
Udbygning af landsdækkende geofysik database
Den landsdækkende geofysik database for miljø- og råstofområdet – GERDA er under stadig udvikling. Den indeholder forskellige geofysiske data, der hovedsagelig stammer fra amternes kortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser samt GEUS' logning af vandforsyningsboringer. Det omfatter geoelektriske og elektromagnetiske data såsom TEM-data og logs, ældre Wenner- og Schlumberger geoelektriske data, slæbegeoelektrik og MEP-data. Der lagres både måledata og tolkninger i form af geofysiske modeller, og der er p.t. ca. 180.000 modeller i databasen. GERDA databasen spiller en væsentlig rolle for forvaltningen af vandressourcer og råstoffer, og den vil også fremover være et vigtigt værktøj og bibliotek for miljøcentrenes gebyrfinansierede grundvandskortlægning. I løbet af 2006 er databasen yderligere blevet udviklet så den nu også kan håndtere SkyTEM data, der er indsamlet fra helikopter, og faciliteter til håndtering af logdata er forbedret. GERDA databasen er udviklet i tæt samarbejde med Aarhus Universitet, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen samt de rådgivende firmaer.
 

 Genveje

 
Databanker og formidling