Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2005 > Energiråstoffer

Årsberetning 2005 - Energiråstoffer

Afsnit om Energiråstoffer - Fremskaffelse af viden til en fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
Fremskaffelse af viden til en fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
Grønlandsk olie – nyt område i spil
Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre er i gang med forberedelserne af et kommende udbud for offshore området vest for Disko-Nuussuaq i Nordvestgrønland. I denne forbindelse har GEUS i samarbejde med Råstofdirektoratet arbejdet med udviklingen af en efterforskningsstrategi og deltaget i markedsføringen af området over for den internationale olieindustri. Nye geofysiske data viser, at der er dybe bassiner og store geologiske strukturer til stede i området, ikke langt fra de steder på Diskoøen og halvøen Nuussuaq, hvor olien siver ud af klipperne. Geologerne fra GEUS har i 2005 arbejdet videre med fortolkning og analyser af data fra området. Det drejer sig om fortolkning af seismiske og andre geofysiske data med henblik på at justere de geologiske modeller og analyser af kilde- og reservoirbjergarter og olieudsivninger. Endelig har GEUS påbegyndt konverteringen af alle relevante efterforskningsdata fra området, så de i fremtiden er tilgængelige for GIS-systemer.
Udbudsrunde i Nordsøen
Den 6. udbudsrunde af arealer til efterforskning og indvinding af olie og gas i Nordsøen startede den 20. maj 2005, da Energistyrelsen offentliggjorde vilkårene for nye koncessioner. Ved ansøgningsfristen den 1. november havde Energistyrelsen modtaget 17 ansøgninger om koncessioner til efterforskning og indvinding af olie og gas.Tyve olieselskaber er involveret i ansøgningerne, heriblandt flere selskaber, der ikke tidligere har haft koncession i Danmark. I forbindelse med runden har GEUS markedsført en lang række geodata fra Nordsøen og tilbudt specielle datasamlinger til industrien. Desuden har GEUS i 2005 evalueret kvaliteten af ansøgernes arbejdsprogrammer og udarbejdet notater til Energistyrelsen.
Dansk-Canadisk samarbejde om sokkelafgrænsning
Danmark og Canada vil samarbejde omkring indsamling af de data, der er nødvendige for at kunne underbygge mulige krav om udvidelse af Canadas og Grønlands kontinentalsokkel ud over 200 sømil i det Arktiske Ocean nord for Ellesmere Island og Grønland. Det er indholdet af et memorandum, der blev underskrevet i 2005 af repræsentanter fra The Earth Science Sector(ESS) of the Department of Natural Resources of Canada og GEUS. Begge lande har ratificeret FN's Havretskonvention, der åbner op for, at kyststater har mulighed for at gøre krav på undergrundens og havbundens ressourcer uden for 200 sømil. Det forudsætter dog, at havbundens dybdeforhold og geologi opfylder en række betingelser, som er beskrevet i konventionens artikel 76. Det Arktiske Ocean er et vanskeligt tilgængeligt område, og ESS og GEUS er derfor blevet enige om at samarbejde om dataindsamlingen og den videre bearbejdning af data, så arbejdet kan udføres mest effektivt. Det foreløbige fælles arbejdsprogram omfatter indsamling af refraktionsseismiske, gravimetriske og havdybdedata i 2006 over den undersøiske Lomonosov Ryg, der strækker sig ud i det Arktiske Ocean nord for Ellesmere Island og Grønland. I forbindelse med aktiviteterne i det Arktiske Ocean har GEUS i 2005 indsamlet data fra tre seismiske stationer på land i Nordøstgrønland for at dokumentere jordskorpens opbygning. Desuden har GEUS indsamlet og behandlet data fra to andre områder, hvor der potentielt er mulighed for at gøre krav. Det drejer sig om et område nordøst for Færøerne, hvor der blev indsamlet havdybdedata, og et område sydvest for Færøerne, hvor der i årets løb er foretaget tolkning af seismiske data og kemiske analyser af boreprøver fra havbunden.Aktiviteterne finansieres af Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling med bidrag fra det færøske Landsstyre, og arbejdet foregår i et samarbejde mellem GEUS og andre institutioner fra Danmark, Færøerne og Grønland.
CO2-lagring i europæisk perspektiv
GEUS har i 2005 deltaget i en række EU-finansierede internationale forskningsprojekter, der skal klarlægge mulighederne for at lagre CO2 i undergrunden og dermed nedbringe udslippet af drivhusgassen til atmosfæren.Ved Ketzin nær Berlin har forskerne arbejdet med at opstille en geologisk model for de sandlag, hvor man starter lagringen af CO2 i 2007. Det bliver verdens første anlæg til lagring af drivhusgassen fra et kraftværk. Arbejdet er en del af projektet CO2SINK, og aktiviteterne i 2005 har også omfattet seismiske undersøgelser til planlægning af en boring til injektion af CO2 og to oberservationsboringer. Endvidere deltager GEUS i CASTOR-projektet, der har til formål at undersøge lagringskapaciteten i otte østeuropæiske lande, og ULCOS-projektet, hvor målet er at udvikle metoder til at halvere CO2-udslippet fra stålindustrien i Europa. I begge projekter har forskerne arbejdet med at udpege egnede sedimentbassiner til CO2-lagring nær kraftværker og industrianlæg i Østeuropa og nær fire af de største stålværker i EU. Informationer og samarbejde inden for de internationale aktiviteter foregår i en række netværk. GEUS deltager i flere europæiske netværk og er repræsentant i det globale Carbon Sequestration Leadership Forum sammen med Energistyrelsen. I november 2005 var GEUS vært for en workshop i European Network of Excellence on Geological Storage of CO2 - CO2GeoNet, der har til formål at styrke Europas videnskabelige og teknologiske position inden for CO2-lagring gennem en samling af ressourcer og ekspertise.
Nye olie/gas ressourcer i Nordsøen
Olie og gas fra Nordsøen har i mange år forsynet det danske samfund med energi, og der ligger fortsat store mængder kulbrinter gemt i kalken. Olien pumpes op fra højporøse lag i kalken, og viden om kalkens opbygning er derfor af stor betydning, når man skal udpege nye områder, hvor der kan findes olie. I 2005 har GEUS arbejdet med et område omkring felterne Gorm og Dagmar, hvor der i dag produceres olie, og hvor der måske ligger mere olie gemt. Området dækker flere underbassiner fra sen Kridt med hver sin stratigrafiske udvikling, og geologerne har i årets løb arbejdet med at opdatere stratigrafien for at få indsigt i, om der kan gemme sig hidtil ukendte højporøse lag. Desuden har arbejdet omfattet en indkredsning af mulige zoner i kalken med forhøjet porøsitet ud fra seismiske data. Den stadige indsynkning af kalken i Nordsøen forårsager, at olien har et kompliceret strømningsmønster, som medfører at olien kan findes også uden for og på flankerne af opskudte kalkstrukturer, hvor man normalt ikke forventer at finde olie. Olieindustrien har i de seneste år rettet sine øjne mod disse såkaldte flankepotentialer, og i 2005 har GEUS foretaget en modellering af oliemætningerne i flankerne af Syd Arne området i et samarbejde med et internationalt olieselskab.
 

 Genveje

 
 

 Mere om energiråstoffer

 
Energiråstoffer