Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2004

ÅRSBERETNING 2004 - Forskning for velfærd og balance

Læs årsberetningen - desuden mulighed for download i pdf-format. GEUS har i år valgt titlen 'Forskning for velfærd og balance' som overskrift til vores årsberetning. Med denne titel vil vi understrege GEUS' tosidede opgave: På den ene side at bidrage til øget velfærd i samfundet ved at skaffe viden, så de naturgivne ressourcer - vand, energi og råstoffer - kan udnyttes. På den anden side at drage omsorg for, at denne udnyttelse sker på en miljømæssig skånsom måde, så jordens naturværdier også vil være tilgængelige for kommende generationer.

Udgiver og copyright: GEUS, 2005 - Forfatter/redaktør: Henrik Højmark Thomsen - ISBN: 87-7871-162-2; ISSN: 1396-3317-c 
Hjemtag (download) hele rapporten i pdf-format geus04-pdf (~5Mb)
 • Jordskælvsforskning og -overvågning en del af GEUS
 • Forord
 • Databanker og formidling
  • Opbevaring, kvalitetetssikring og formidling af geologisk viden og data
   • Nye blade med geologisk indhold
   • Bogudgivelser om Grønland og Danmark
   • Et efterår i geologiens tegn
   • Stor interesse for miljødata fra Jupiter
   • Ny national database for geologiske modeller
 • Vandressourcer
  • Fremskaffelse af viden til en optimal forvaltning af vores vandressourcer
   • Beskyttelse af grundvandet ved involvering af interessenter
   • Grundvandsovervågning 1998–2003
   • Særligt pesticidfølsomme sandjorder vil kunne udpeges
   • Status og vurdering af pesticidanvendelse
   • Undersøgelser af chloroform i grundvandet
 • Energiråstoffer
  • Fremskaffelse af viden til en fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
   • Energi fra jordens indre
   • Grønlandsk olieudbudsrunde 2004
   • Forskning i geologisk lagring af CO2
   • 10 år til fremsættelse af nationale krav
   • Ny viden om den energirige Nordsøkalk
 • Mineralske råstoffer
  • Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
   • Diamantjagten fortsætter
   • Godbidder til mineindustrien
   • Overblik over Grønlands geologi
   • Fokus på guld i Nuuk-området
   • Undersøgelser af moler på Mors
 • Natur og miljø
  • Belysning af de forhold, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljøtilstand
   • Grønlands første verdensarvsområde
   • Metode til oprensning i opsprækket jord
   • Klimaændringer i det Arktiske Ocean
   • Overvågning af Indlandsisen
   • Bevilling til nyt SNF-center ved Geocenter København
 • Året i glimt
  • Nyheder fra 2004
   • Nye krav og ny kompetenceudvikling
   • Formidling af geologi i danskernes stuer
   • Flere nye videnskabelige publikationer
   • Samling af alverdens geologer
   • Skoleelever prøver kræfter med geologien
   • Kursus for amter og erhvervsliv
 • GEUS derude
  • Opbygning af viden i udviklingslandene gennem forskning og rådgivning
   • Opbygning af viden om vand i Mozambique
   • Arsen forurening af grundvand i Vietnam
   • Bedre forvaltning af vandressourcer i Honduras
   • Succes og fortsættelse af olieuddannelsen i Vietnam
   • Mere miljøvenlig minedrift i miniskala i Mongoliet
 • Nøgletal
 • Organsation

Forord

GEUS har i år valgt titlen "Forskning for velfærd og balance" som overskrift til vores årsberetning. Med denne titel vil vi understrege GEUS' tosidede opgave: På den ene side at bidrage til øget velfærd i samfundet ved at skaffe viden, så de naturgivne ressourcer – vand, energi og råstoffer – kan udnyttes. På den anden side at drage omsorg for, at denne udnyttelse sker på en miljømæssig skånsom måde, så jordens naturværdier også vil være tilgængelige for kommende generationer.

Behov for vand, især rent drikkevand, står øverst på ønskesedlen for alverdens mennesker. I Danmark er der ikke vandmangel. Men drikkevandet er truet af menneskeskabt forurening. GEUS er statens vagthund og har i 2004 været aktiv med at udvikle operationelle metoder, der kan begrænse effekten på grundvandet af pesticidanvendelsen i landbruget. I ulandene har GEUS støttet med rådgivning i Honduras, Mozambique og Vietnam. I sidstnævnte tilfælde er især arsen en trussel mod grundvandet.

Olie og gas spiller fortsat en central rolle som energikilde. I Nordsøen gælder det om at finde mulige, men endnu ikke opdagede forekomster og iøvrigt udnytte dem, man kender bedre. GEUS er forskningsaktiv på begge emner. I Grønland bidrager GEUS især med at skabe viden om de geologiske forhold, så det kan lykkes at tiltrække den internationale industri og finde olie. Det kan skabe grundlag for en mere selvstændig grønlandsk økonomi. Samtidig forsker GEUS i muligheder for at lagre CO2 i undergrunden fra afbrænding af fossile brændsler og udnytte geotermisk energi. Det er forskningsområder, der i fremtiden kan bidrage til at begrænse udslippet af drivhusgasser til atmosfæren betydeligt.

I 2004 ratificerede Danmark med tilslutning fra Grønland og Færøerne FN's havretskonvention. Den giver blandt andet kyststater mulighed for at gøre krav på undergrundens og havbundens ressourcer uden for 200 sømilsgrænsen. I denne forbindelse har GEUS arbejdet med at dokumentere eventuelle krav over fire havområder omkring Færøerne og Grønland og har forberedt undersøgelser af et femte område i det Arktiske Ocean nord for Grønland.

Mineralske råstoffer indgår i mange vigtige materialer og processer, der danner grundlag for industriog servicessamfundet. GEUS bidrager med grundlagsskabende forskning, der muliggør en målrettet efterforskning af bestemte råstoffer. I Grønland er der i disse år især fokus på guld og diamanter. På den internationale arena bistår GEUS med rådgivning om begrænsning af skadelige miljøeffekter. I Mongoliet f.eks. ved en mere skånsom anvendelse af kviksølv i guldudvinding fra small-scale mining, en primitiv form for mineraludnyttelse hos den fattigste del af befolkningen i mange ulande.

Balancen i naturen bliver altid påvirket ved udnyttelse af naturressourcer som f.eks. råstoffer. GEUS forsker derfor i aktuelle effekter af råstofgravning på land og til havs, og udviklingen af kulturlandskabet siden menneskets indvandring i Danmark. Men også forskning i genoprettelse af balancen i de øverste jordlag er på dagsordenen i forbindelse med rensning af forurening med miljøfremmede organiske stoffer. Og med Grønland som arbejdsfelt, hvor Indlandsisens kraftige afsmeltning kan iagttages år for år, er Danmark bidragyder til den internationale klimaforskning.

Til velfærd og livskvalitet hører også naturoplevelser, især når menneskets basale materielle behov er opfyldt. GEUS bidrager med viden og rådgivning vedrørende naturparker og bevaringsværdige landskaber. I Grønland dannede GEUS' forberedende arbejde grundlaget for UNESCO's udnævnelse i 2004 af Ilulissat Isfjord til nyt verdensarvsområde.

På de efterfølgende sider er der for hver emnekreds givet nogle eksempler på GEUS aktiviteter i det forgange år, som belyser ovenstående problemstillinger. Hvis du vil vide mere om GEUS' aktiviteter, er det nemt at få et overblik på vores hjemmeside (www.geus.dk) som har haft 375.000 besøg i det forgangne år.

Per Buch Andreasen
Bestyrelsesformand
Martin Ghisler
Administrerende Direktør
Per Buch Andreasen Martin Ghisler
 

 Genveje

 
GEUS Årsberetning 2003 - Geologi for samfundet