Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2004 > Mineralske råstoffer

Årsberetning 2004 - Mineralske råstoffer

Afsnit om Mineralske råstoffer - Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
Diamantjagten fortsætter
119 mikrodiamanter og 9 makrodiamanter var et af resultaterne af GEUS' undersøgelse af tonstunge kimberlitprøver indsamlet i Vestgrønland i 2003. Det fremgår af en rapport udgivet af GEUS i 2004, og fundet har været med til at skærpe mineindustriens interesse for diamantefterforskning i Grønland. Et efterforskningsselskab fandt i øvrigt makrodiamanter i samme område. Forekomster af diamanter i Vestgrønland har været kendt i flere årtier, men det var først efter åbningen af diamantminer i Canada, at mineindustrien for alvor fik interesse for Vestgrønland. I 1990'erne foregik der en storstilet eftersøgning efter diamanter, og flere mineselskaber har bibeholdt interessen. GEUS har i de seneste år fulgt op på selskabernes arbejde med støtte fra Råstofdirektoratet, da alle muligheder for at finde de attraktive ædelstene langtfra er udtømte, og i 2004 har geologerne fortsat undersøgelserne og kortlægningen af kimberlitbjergarter i Vestgrønland. I slutningen af året offentliggjorde GEUS en ny digital sammenstilling af diamantdata fra Vestgrønland, der indeholder et væld af oplysninger fra mineselskabernes efterforskning og GEUS´ egne data. Dataoversigten indeholder mange nye efterforskningsdata som er blevet tilgængelige efter udløbet af fortrolighedsperioden for flere selskabsrapporter, og datasamlingen er næsten fordoblet i forhold til en lignende oversigt, der blev publiceret i 2003.
Godbidder til mineindustrien
Mineindustrien efterspørger geologisk viden og adgang til mange andre typer geodata, når de skal beslutte, om et område er værd at investere i. Med henblik på at tiltrække industrien til Grønland har GEUS i en årrække præsenteret sin viden på en overskuelig måde, så den er lettere tilgængelig for selskaberne, og i 2004 udkom en sammenfatning og vurdering af geodata fra Vestgrønlands grundfjeld mellem 66ºN og 70º15'N. Oplysningerne er samlet på en DVD og fire rapporter, der beskriver og vurderer data. DVD'en indeholder kort over topografi, geologi, geofysik, geokemi, råstoflicenser, beskrivelser af 160 kendte mineralforekomster, samt lister over publikationer og selskabsrapporter fra området. Markedsføringen af Grønlands mineralpotentiale foregår også ved deltagelse i store kongresser, hvor mineindustrien er til stede. I samarbejde med Råstofdirektoratet har GEUS i 2004 deltaget i to store kongresser i Canada, og der er udgivet et nummer af temabladet "Geology and Ore" om diamantefterforskning i Grønland og fire faktablade i serien "Exploration and mining in Greenland" med temaer inden for: guld i Nuukregionen, diamantefterforskning, guld i Sydvestgrønland og nikkelressourcer i Grønland. GEUS modtager også regelmæssigt besøg fra efterforskningsselskaberne, som gerne vil trække på den offentligt tilgængelige viden om Grønlands geologi, der er samlet i GEUS.
Overblik over Grønlands geologi
Efter 40 års arbejde afsluttede GEUS i 2004 den geologiske oversigstkortlægning af Grønland i skala 1:500 000 med publikation af kortbladet: ”Humboldt Gletscher, Sheet 6”, der dækker det nordvestlige hjørne af Nordgrønland. Desuden er der udgivet en tilhørende beskrivelse til kortbladet. Hermed er der gennem 14 kortblade skabt en overblik over geologien i Grønlands isfrie områder, der er næsten 10 gange større end Danmark. Sideløbende med oversigtskortlægningen har geologerne arbejdet med at kortlægge Grønland i den mere detaljerede skala 1:100 000, der er mere anvendelig for mineindustriens råstofefterforskning. I dag er der udgivet 57 kort i denne skala og der mangler således over 170 kortblade før hele Grønland er dækket. GEUS koncentrerer det detaljerede arbejde i områder, hvor der er de største råstofinteresser, og i 2004 er der udgivet to kortblade i skala 1:100 000 over områder i Vestgrønland. Det drejer sig om kortene "Kangaatsiaq, 68 V.1 Syd" og "Ussuit, 67 V.2 Nord" syd for Disko Bugt, og i løbet af sommeren startede geologerne feltarbejdet til kortbladet "Kapisillit" i Nuuk-området, der er kendt for nogle af verdens ældste bjergarter og flere økonomisk interessante mineralforekomster.
Fokus på guld i Nuuk-området
Guld er påvist mange steder i Grønland, og åbningen af Nalunaq guldminen i 2003 i Sydgrønland har vist, at der findes brydeværdige forekomster. Der er især i de senere år fundet en række lovende guldmineraliseringer i Nuuk-området, og fjeldene her har i 2004 været i geologernes søgelys med henblik på at udrede den geologiske historie og for bedre at forstå de processer i naturen, der førte til koncentration af guld i fjeldene.Tidligere års indsamling af mange typer nye data såsom magnetiske data, tyngdedata og geokemiske data bliver anvendt i den detaljerede granskning af området. Det er især de såkaldte grønstensbælter, der har geologernes opmærksomhed, fordi de ligner tilsvarende bjergarter andre steder i verden, hvor der er gjort store fund af guld og nikkel. En nærmere kortlægning og undersøgelse af grønstensbælterne og deres dannelse er derfor af stor interesse for mineindustrien. Aktiviteterne gennemføres med støtte fra Råstofdirektoratet.
Undersøgelser af moler på Mors
Moler er et vigtigt dansk råstof, hvor hovedprodukterne er absorberende granulater og isolerende molersten. Molergranulater anvendes blandt andet til kattegrus og som tilsætningsstof til kunstgødning og foderstoffer samt i medicinalindustrien. I 2004 har GEUS afsluttet et projekt for firmaet Damolin A/S og Viborg Amt, der havde til formål at bestemme molerreserverne og mængden af overjord i Barkærgårdarealet i Ejerslev Molerfelt på Mors.Ved hjælp af eksisterende boredata og data fra tre nye boringer er der foretaget en matematisk statistisk beregning af molerreserven og mængden af overjord, der i dette område består af moræneler og "Askelagsserien". Desuden er der foretaget en sammenstilling af boredata fra Ejerslev Molerfelt. Resultaterne indgår i vurderingen af omkostningerne ved molerindvinding i området og amtets kortlægning og planlægning af arealforvaltning og råstofindvinding.
 

 Genveje

 
Mineralske råstoffer