Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2004 > Databanker og formidling

Årsberetning 2004 - Databanker og formidling

Afsnit om Databanker og formidling - Opbevaring, kvalitetetssikring og formidling af geologisk viden og data
Opbevaring, kvalitetetssikring og formidling af geologisk viden og data
Nye blade med geologisk indhold
Nye blade, der fortæller om geologi, så dagens lys i 2004. Det blev også året, hvor bladet "Geologi – Nyt fra GEUS" udkom for sidste gang og kun med disse to numre: "Skagen Odde" og "Geologisk lagring af CO2". Siden starten i 1996 er der udgivet i alt 34 numre af bladet, der alle findes i elektronisk form på GEUS´ hjemmeside. Det erstattes i 2005 af et nyt populærvidenskabeligt blad "Geoviden – Geologi og Geografi", som GEUS udgiver i samarbejde med sine partnere i Geocenter København: Geologisk Museum, Geologisk Institut og Geografisk Institut, alle ved Københavns Universitet. "Geoviden" vil dække endnu flere emner om vores spændende og dejlige jord. Fra 2004 har GEUS også fast bidraget til Miljøministeriets fælles blad "MiljøDanmark", der bringer nyheder, reportager, interviews og baggrundsartikler om natur og miljø. Ud over geologi dækker bladet også emner fra ministeriets øvrige fire institutioner: Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, Kort og Matrikelstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser.
Bogudgivelser om Grønland og Danmark
I forbindelse med Grønlands Hjemmestyres 25 års jubilæum udgav GEUS, efter opdrag og med finansiel støtte fra Råstofdirektoratet, bogen "Det hvide guld og det ægte guld – minedrift og råstoffer i det 20. århundrede". Her kan man læse historien om Grønlands mineralske råstoffer i det 20. århundrede. Bogen fortæller blandt andet om Grønlands hvide guld – kryolitten og Grønlands ægte guld, der nu brydes fra landets første guldmine i Sydgrønland. I forordet til bogen skriver landsstyremedlem Jørgen Wæver Johansen: – "Ingen kender dagen før solen går ned, siger man. Denne bog illustrerer på fornem vis, at ingen kender værdierne i Grønlands undergrund, før den sidste sten er vendt og analyseret". Senere på året udkom bogen "Det sydlige Jylland". Bogen beskriver geologien i det sydlige Jylland, der rummer Danmarks geologiske historie fra de sidste 25 millioner år. Her kan læseren finde oplysninger om 25 lokaliteter af national og regional betydning. Bogen er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og GEUS i samarbejde med Geografforlaget, og den er 5. bind ud af 6 i serien "Geologisk Set".
Et efterår i geologiens tegn
Over 60 arrangementer i hele landet lokkede mange danskere ud af hjemmet under "Geologiens Dage", der koordineres af Skov- og Naturstyrelsen og GEUS. I den sidste weekend i september stod geologikyndige fra amter, kommuner, skovdistrikter, forskningsinstitutioner og stenklubber klar med historier om Danmarks geologi, vulkaner, dinosaurer, fossiler og meget andet. Men geologi var også på programmet i hele ugen op til Geologiens Dage, hvor forskere fra GEUS rejste rundt i hele landet for at holde foredrag på skoler, biblioteker og i foreninger under Dansk Naturvidenskabsfestival. Og i oktober kunne københavnerne se, høre og smage sig frem i geologiens verden, da GEUS sammen med sine partnere i Geocenter København åbnede dørene på Geologisk Museum under kulturnatten til foredrag, film, billeder, eksperimenter og causeri for børn.
Stor interesse for miljødata fra Jupiter
Jupiter-databasen er kernen i GEUS´ miljøinformationssystem. Den indeholder oplysninger om boringer, kvalitet af grundvand og drikkevand samt data for grundvandsstand og -ressourcer. I slutningen af 2003 blev de 232.000 boringer i databasen gjort tilgængelige på nettet. Søgningen blandt de mange boringer foregår på kort eller via en søgeformular, og i 2004 blev faciliteten udvidet, så man nu kan få vist boringerne i grafisk form. Interessen for boredata har været stor, og antallet af besøg på hjemmesiden har været støt stigende i løbet af året. I den sidste halvdel af 2004 er der i gennemsnit blevet vist over 2900 boringer om ugen. GEUS har truffet aftale med Amtsrådsforeningen om, at Jupiter-databasen fremover bliver grundvandsdatabasen i Amternes Miljøportal. Herved bliver de mange data tilgængelige sammen med data om jordforurening, miljødata fra søer og vandløb samt forskellige administrative oplysninger knyttet til vandindvindingen. I løbet af året har GEUS påbegyndt arbejdet med at tilpasse Jupiter, så den kan modtage data fra amterne og sende dem videre til Miljøportalen.
Ny national database for geologiske modeller
Geologiske modeller, der beskriver hvordan geologien er skruet sammen, er et vigtigt grundlag for arbejdet med at beskytte grundvandet. Igennem de seneste års intensive arbejde med grundvandszonering i amterne, der skal føre frem mod indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen, er der opstået et øget behov for opbygning af rummelige geologiske modeller, der spænder fra punktkildeskala over markskala til oplandsskala. I dag konstrueres der talrige geologiske modeller i forbindelse med forskellige typer undersøgelser i amterne, hos konsulentfirmaer og på GEUS. I 2004 har GEUS i samarbejde med amterne påbegyndt arbejdet med at etablere en landsdækkende database for geologiske modeller. Databasen skal give et godt overblik over de eksisterende modeller og skabe inspiration i arbejdet med geologisk modellering. Databasen, der vil lagre de geologiske modeller i et fleksibelt, veldefineret og åbent format, vil blive en integreret del af Jupiter-databasen ved GEUS, der indeholder boreoplysninger og grundvandsdata. Det giver blandt andet brugerne mulighed for at få besked, når der bliver registreret nye boringer inden for et område, hvor der arbejdes med at opstille geologiske modeller. Modeldatabasen vil skabe et overblik over grundvandsreservoirernes rummelige placering, hvilket vil få stor betydning i forbindelse med Vandrammedirektivets krav om indberetning af grundvandsforekomster og deres tilstand. Kendskab til grundvandsforekomsterne vil også være vigtig i forbindelse med EU`s kommende Grundvandsdirektiv.
 

 Genveje

 
Databanker og formidling