Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2001

ÅRSBERETNING 2001

Læs årsberetningen - desuden mulighed for download i pdf-format. Årsberetning 2001 fokuserer primært på GEUS' aktiviteter og resultater, som er af umiddelbar samfundsmæssig relevans. GEUS' egne forskningsprojekter danner sammen med den nyeste internationale viden grundlaget for den rådgivning, institutionen yder først og fremmest Miljøministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Grønlands Hjemmestyre, men også en række andre ministerier, amter og kommuner samt erhvervslivet.

Udgiver og copyright: GEUS, 2002 - Forfatter/redaktør: Henrik Højmark Thomsen - ISBN: 87-7871-101-2; ISSN: 1396-3317 
Hjemtag (download) hele rapporten i pdf-format geus01-pdf (1840 kb)
 • Visioner for GEUS
 • Forord
 • Databanker, informationsteknologi og generel formidling
  • Opbevaring, kvalitetetssikring og formidling af geologisk viden og data
   • National geofysisk database
   • Fra Nordøstgrønlands fjelde til skoven i Danmark
   • Grønlandske borekerner på database
   • Oplysning til borgerne om grundvand
   • Danske Landskaber - i billeder
   • Øget adgang til bore- og grundvandsdata
 • Vandressourcer
  • Fremskaffelse af viden til den bedste forvaltning af vores vandressourcer
   • Vigtige jyske grundvandsmagasiner
   • Billigere og hurtigere analyser for pesticider
   • Vurdering af Danmarks vandressourcer
   • Udpegning af pesticidfølsomme arealer
   • Varslingssystem for pesticider
 • Energiråstoffer
  • Fremskaffelse af viden til en fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
   • Oliens gemmesteder i Nordsøen
   • Vand og olie er ikke blandbare
   • Geotermisk energi og lagring af CO2
   • Forberedelse af olieudbudsrunde i Vestgrønland
   • Forøget sikkerhed ved indvinding af olie og gas
 • Mineralske råstoffer og Grønlandskortlægning
  • Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
   • Godt ler til teglproduktion
   • Havbundens guld kortlægges
   • Geofysik skal lokke industrien til
   • Nyt værktøj til mineral- og miljøundersøgelser
   • Råstoffer som et bærende erhverv
 • Natur og miljø
  • Belysning af de forhold, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljøtilstand
   • Mere robust naturskov
   • Overvågning af kysterne
   • Metode til rekonstruktion af næringsstof i danske søer
   • Ilulissat Isfjord som Verdensarvområde
   • Fremskridt på jordforureningsområdet
   • Mekanismerne bag dramatisk fjeldskred og flodbølge
 • Året i glimt
  • Nyheder fra 2001
   • Online service og mineindustrien
   • Pris til danske oliegeologer
   • To nye doktorer på GEUS
   • Kursus for amterne
   • GEUS måler tilfredsheden
   • Vært for international forskerkonference
   • En historie fyldt med drama
   • Borearkivet fejrede sine 75 år
 • GEUS derude
  • Opbygning af viden i udviklingslandene gennem forskning og rådgivning
   • Opbygning af olieekspertise i Vietnam
   • Klima og tropesygdomme i Uganda
   • Restrukturering i Ghana
   • Modernisering af mineralsektoren i Rumænien
   • Ukraine's tikkende bombe
 • Nøgletal
 • Organsation

Forord
Årsberetning 2001 fokuserer primært på GEUS' aktiviteter og resultater, som er af umiddelbar samfundsmæssig relevans. GEUS' egne forskningsprojekter danner sammen med den nyeste internationale viden grundlaget for den rådgivning, institutionen yder først og fremmest Miljøministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Grønlands Hjemmestyre, men også en række andre ministerier, amter og kommuner samt erhvervslivet.

GEUS har i det forløbne år haft flere hundrede faglige projekter, hvoraf der i denne beretning er udvalgt en håndfuld eksempler for hvert af GEUS' 5 programområder. Der var ved årets udgang ansat ca. 350 medarbejdere, hvoraf ca. 200 med en videnskabelig uddannelse.

GEUS er national databank for Danmark og Grønland vedr. geologiske, geofysiske og geokemiske data om undergrunden, de overfladenære lag på land, havbunden, grundvandet m.v. og formidler viden herom til offentligheden. I 2001 blev der især arbejdet med at øge tilgængeligheden og nyttiggørelsen af data via de elektroniske medier og ved en populærvidenskabelig præsentation af problemerne om det danske grundvand.

Sikring af rent grundvand for fremtiden har stået højt på listen over opgaverne på vandressourceområdet Det drejer sig især om forskning og overvågning vedrørende pesticiders nedsivning fra de dyrkede arealer til grundvandet og den forskelligartede danske jordbunds indflydelse herpå, som grundlag for den decentrale grundvandsbeskyttelse.

GEUS rådgiver de statslige myndigheder om en hensigtsmæssig efterforskning og udnyttelse af olie- og gasressourcerne i Nordsøen og har oprustet forskningen omkring de særlige geologiske kalkformationer, der rummer disse rigdomme. Men også en evt. udnyttelse af geotermisk energi i Københavnsområdet har GEUS bidraget til med sin geologiske ekspertise. GEUS har desuden været husrådgiver for de færøske myndigheder i forbindelse med olieefterforskningen i området, der bl.a. omfattede tre dybe boringer til havs.

Med henblik på at råstofsektoren på sigt kan udvikles til et bærende erhverv i Grønland ved siden af fiskeriet har GEUS udført geologisk kortlægning og efterforskning af mineralske råstoffer i Vest- og Nordgrønland, bl.a. angående diamanter, guld og zink. På kulbrintesiden har GEUS i 2001 forberedt og markedsført det faglige grundlag for en ny olieudbudsrunde i 2002 ud for Vestgrønland over for de internationale olieselskaber.

På naturområdet har GEUS bidraget med kortlægning af de geologiske forhold på land og til havs, og haft særlige projekter med henblik på bevaring af landskabs- og naturværdier samt forskning i naturlige klimavariationer. Indsatsen for forståelsen af jordforureningens negative effekt har også været i fokus i året.

På baggrund af GEUS' ekspertise på energi-, mineral- og vandressourceområdet er der løst en række opgaver for industrien og rådgivende ingeniørfirmaer på kommercielle vilkår. Ligeledes er der udført projekter på bistandsområdet f.eks. i Vietnam, Ghana og Tanzania finansieret af DANIDA og Verdensbanken.

GEUS-medarbejdere bidrager til forskeruddannelserne på Københavns Universitet, DTU, KVL, Aarhus Universitet, m.fl. I 2001 har 68 forskere været medvejledere for 63 speciale- og 29 ph.d.-studerende og bidraget til undervisningen bl.a. som eksterne lærere. Dette samarbejde vil styrkes yderligere ved GEUS' indflytning til Geocentret på Københavns Universitet i foråret 2002 og ved etablering af 3 nye forskerskoler i samarbejde med universiteterne.

GEUS har haft en omsætning på ca. 225 mill. kr. fordelt med ca. 150 mill. kr. fra finansloven, og ca. 75 mill. kr. fra andre kilder, herunder 25 mill. kr. som indtægter fra kommercielle opgaver for erhverslivet.

Mere detaljerede oplysninger om GEUS' aktiviteter og økonomi kan læses i " Virksomhedsregnskab 2001 ".
Se også " Publikationskatalog 2001 " og Projektfortegnelsen.

Per Buch Andreasen
Bestyrelsesformand
Martin Ghisler
Administrerende Direktør
Per Buch Andreasen Martin Ghisler
 

 Genveje

 
GEUS Årsberetning 2001