Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2001 > GEUS' Årsberetning 2001 - Energiråstoffer

Energiråstoffer

 
Afsnit om Energiråstoffer - Fremskaffelse af viden til en fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
Fremskaffelse af viden til en fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer

Oliens gemmesteder i Nordsøen
Olien i Nordsøkalken ligger ikke kun- som man hidtil har antaget - gemt i toppen af buler, hvor kalklagene er skudt op. Som følge af den stadige indsynkning af området presses vand meget langsomt igennem kalken. Denne strømning kan flytte olien ud mod flankerne af opskudte kalkstrukturer, til steder hvor man normalt ikke forventer, der ligger olie. GEUS har i 2001 startet et projekt, der skal belyse effekterne af disse processer. Arbejdet omfatter beregninger af indsynkning og sammentrykning af bjergarterne og de samtidige strømninger af vand og olie i kalken. Projektet finansieres af Energistyrelsens Energiforskningsprogram.
Vand og olie er ikke blandbare
Det siger man normalt. Men GEUS anvender i disse år sine samlede erfaringer fra olie- og hydrogeologien til vurderingen af Danmarks olie- og grundvandsressourcer. På landsplan kommer ca. en tredjedel af grundvandsindvindingen fra kalkmagasiner, og den danske produktion af olie og gas stammer næsten udelukkende fra kalken. En bedre forståelse af opmagasineringen og strømningen af olie og vand i kalken er derfor vigtig. I 2001 afsluttede GEUS et EU-projekt, hvor europæiske universiteter, olieselskaber og geologiske undersøgelser har arbejdet sammen om at undersøge vand- og oliestrømningen i opsprækkede kalkreservoirer. Arbejdet har omfattet opstilling af en strømningsmodel for et oliefelt i Portugal ud fra en kortlægning af sprækker og forkastningszoner og deres strømningsmæssige egenskaber.
Geotermisk energi og lagring af CO2
GEUS har i årets løb arbejdet med projekter, der kan øge anvendelsen af vedvarende energi og reducere udslip af CO2 til atmosfæren. I hovedstadsområdet har GEUS udført evalueringer af seks mulige geotermiske borelokaliteter for Hovedstadens Geotermiske Samarbejde (HGS). På baggrund heraf er der udarbejdet et geologisk grundlag for boringen Margretheholm- 1 på Østamager, der forventes udført i 2002. GEUS' arbejde med lagring af CO2 i undergrunden foregår på mange fronter. Institutionen deltager fortsat i det internationale forskningsprojekt (SACS), som overvåger og modellerer lagring af en million tons CO2 /per år under det norske Sleipner gasfelt. Endvidere har GEUS projektledelsen på et EU-projekt(GESTCO), som undersøger de mulige underjordiske lagringskapaciteter for CO2 i 8 EU-lande. I Danmark er der identificeret geologiske forhold, som vil kunne lagre mere CO2 end Danmark er forpligtiget til ifølge Kyotoaftalen. Der samarbejdes med både el-selskaber og olieselskaber om disse muligheder. Endelig deltager GEUS i projekter vedrørende lagring af CO2 i Storbritannien og i det Canadiske Weyburn oliefelt, hvor CO2-injektion blev påbegyndt i løbet af året. GEUS samarbejder med EU om udvikling af de fremtidige forskningsprogrammer på området samt med Det Internationale Energiagentur(IEA) og det amerikanske energiministerium om udvikling af fremtidens CO2-fri kraftværker.
Forberedelse af olieudbudsrunde i Vestgrønland
Der har i 2001 været stor aktivitet i forbindelse med forberedelse af udbudsrunden for offshoreområderne mellem 63° og 68° N i Vestgrønland, som gennemføres i foråret/sommeren 2002. Efterforskningsmulighederne i Vestgrønland er præsenteret på talrige møder og større konferencer, og i øvrigt formidlet gennem cd-rommer, nyhedsbreve og på GHEXIS hjemmesiden. Desuden har mere end 25 internationale olieselskaber modtaget besøg af eller været på besøg hos GEUS. Arbejdet med revurdering af de geofysiske og geologiske resultater fra den "tørre" Qulleq-1 boring, der blev boret i 2000 af Statoil-gruppen, blev afsluttet i 2001, og resultaterne indgår i markedsføringen af Vestgrønland. Endvidere er undersøgelserne af den palæogene lagserie i Sydvestgrønland afsluttet med opstillingen af en aflejringsmodel, der kan bruges til at beskrive fordeling af mulige reservoirbjergarter og forsegling. Et nyt projekt startede i sommeren 2001 med det formål at sammenligne olier og kildebjergarter fra Vestgrønland med udvalgte prøver fra kendte olieområder i det østlige, centrale og den arktiske del af Canada og USA. Der er endvidere igangsat et projekt med det formål at sammenligne indholdet af mikrofossiler, og dermed alderen af geologiske lag i området mellem Grønland og Canada, baseret på 5 canadiske og 6 vestgrønlandske offshore boringer. De nye projekter indgår i den fortsatte indsats med at udvikle og markedsføre nye efterforskningsmodeller.
Forøget sikkerhed ved indvinding af olie og gas
Geologisk betingede uheld som fx skred og mudderstrømme på havbunden kan få alvorlige konsekvenser for boreudstyr samt undersøiske installationer og pipelines, der indgår i efterforskning og indvinding af olie og gas til havs. I forbindelse med olieefterforskningen i Vestgrønland og ved Færøerne har GEUS vurderet, hvor der offshore er mulighed for naturbetingede uheld. Der er således udarbejdet kort over havdybder, hældning af havbund, forekomsten af blød og hård havbund, kanaler, kløfter og pløjemærker fra isfjelde samt steder med mulig ustabil havbund og forekomsten af aflejringer fra massestrømme, og former der vidner om kraftig bundstrøm.
GEUS' Årsberetning 2001 - Energiråstoffer