Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2001 > GEUS' Årsberetning 2001 - Vandressourcer

Vandressourcer

 
Afsnit om Vandressourcer - Fremskaffelse af viden til den bedste forvaltning af vores vandressourcer
Fremskaffelse af viden til den bedste forvaltning af vores vandressourcer

Vigtige jyske grundvandsmagasiner
Sandlag fra Oligocæn og Miocæn udgør nogle af de vigtigste grundvandsmagasiner i Jylland og flere jyske amter har derfor fokus på disse lag i forbindelse med vurdering og beskyttelse af grundvandsressourcen. GEUS er i samarbejde med amterne ved at fremstille en 3-dimensionel geologisk model over disse aflejringer ud fra oplysninger fra boringer, geofysiske data og lag i kystklinter og råstofgrave. Indholdet af forsteninger er blevet undersøgt i boringer for at få en bedre forståelse af, hvordan lagserien hænger sammen. Der er opstillet en geologisk model for Vejle Amt. Modellen viser, at der er tre niveauer i lagserien med potentielle grundvandsmagasiner. I Ribe Amt er der ud fra en boring ved Vorbasse og nye seismiske data påvist grundvandsmagasiner i to af disse niveauer.
Billigere og hurtigere analyser for pesticider
Arbejdet med at udvikle billige og hurtige analysemetoder for pesticider i grundvandet omfatter udviklingen af immunkemiske analyser for en række pesticider samt implementering af analyserne på en mikrochip-platform. Udviklingsarbejdet omfatter fremstilling af modificerede pesticider, med henblik på at kunne producere antistoffer for pesticider. Overførsel af metoderne til mikrochip har været en succes, og man kan analysere ti gange lavere koncentrationer end tidligere. På nuværende tidspunkt er det muligt at analysere for to forskellige pesticider på samme platform, hvilket er et vigtigt skridt på vej imod udviklingen af et såkaldt flerkammersystem, hvor der analyseres for mange pesticider i en arbejdsgang. Arbejdet foregår under Forskningsstyrelsens SUE-program med deltagelse af GEUS, Statens Serum Institut, Exiqon A/S samt Mikroelektronikcentret og Institut for Miljø & Ressourcer ved DTU.
Vurdering af Danmarks vandressourcer
Arbejdet med udviklingen af Den Nationale Vandressourcemodel, den såkaldte DK-model, er kommet endnu et skridt nærmere sin afslutning. I 2001 er opstillingen af en rodzonemodel for hele landet afsluttet. Desuden er der foretaget beregninger med modellen for at få en ny vurdering af størrelsen af vandressourcen i Danmark. Beregningerne skal erstatte den tidligere simplificerede opgørelse, som blev udarbejdet i 1992 af Vandrådet. Opgørelsen vil indgå i en ny temarapport fra den nationale overvågning (NOVA) om ferskvandskredsløbet i 2002. Modelberegninger på oplandsniveau har i løbet af året afsløret, at der er problemer med at få vandbalancen til at stemme som følge af inkonsistent brug af nedbørs- og fordampningsdata. Der er derfor igangsat et udredningsarbejde herom i samarbejde med Danmarks Meteorologiske Institut, Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks JordbrugsForskning. Erfaringer og viden fra udarbejdelsen af DK-modellen er endvidere taget i brug ved den danske implementering af EU's Vandrammedirektiv, der indebærer, at overfladevand og grundvand skal betragtes og forvaltes samlet.
Udpegning af pesticidfølsomme arealer
Amterne er i gang med at udpege beskyttelseszoner for grundvandet. I denne sammenhæng arbejder GEUS og Danmarks JordbrugsForskning med at udvikle en metode til udpegning af områder, som er særlig følsomme over for nedsivning af pesticider til grundvandet - KUPA projektet (Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer). Arbejdet koncentrerer sig om at udvikle en metode for områder med sandjord samt at vurdere mulighederne for senere at udvikle en metode for områder med lerjord. I 2001 er feltundersøgelserne på 20 ud af 24 sandlokaliteter afsluttet med henblik på at måle variationen af de parametre, der har betydning for nedsivningen af pesticider. Desuden har GEUS vurderet geofysiske metoders anvendelighed til kortlægning af den umættede zone. Alle geofysiske metoder og instrumenttyper, der bruges i Danmark er vurderet sammen med en række metoder og instrumenter, der kun anvendes i udlandet.
Varslingssystem for pesticider
Varslingssystemet for pesticider har til formål at undersøge om godkendte pesticider udvaskes til grundvandet ved regelret brug. Systemet er fuldt implementeret og data strømmer ind fra de seks forsøgsmarker, der udgør systemet. Det drives af GEUS, Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Miljøundersøgelser. Resultaterne fra 2001 viser, at pesticidet glyphosat og dets nedbrydningsprodukt AMPA udvaskes fra rodzonen i koncentrationer over den tilladte grænseværdi. De nye resultater kommer fra en forsøgsmark med lerjord ved Estrup nær Vejen i Jylland, hvor glyphosat blev anvendt om efteråret i godkendte doser som et led i den almindelige dyrkningspraksis. Der er i 2001 udgivet faglige rapporter over resultaterne fra det første driftsår, samt en etableringsrapport der giver en grundig beskrivelse af markernes jordbundsforhold, geologi og instrumentering, samt de kriterier der ligger til grund for udvælgelsen af markerne.
GEUS' Årsberetning 2001 - Vandressourcer