Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > GEUS beslutningsstruktur

GEUS' beslutningsstruktur

Mødefrekvens, deltagerkreds, sagsområde og beslutningskompetence for bestyrelsen, direktionen, cheferne, koordinering og samarbejdsudvalg. GEUS' beslutningsproces og kompetencefordeling er forankret i bestyrelsesmøderne, direktionsmøderne, chefmøderne, koordinationsmøderne og SU-møderne.


GEUS ledes af en bestyrelse, udpeget af Miljøministeren. Den daglige ledelse varetages af en direktion bestående af den administrerende direktør og to vicedirektører, bistået af chefgruppen (afdelingslederne, personalechefen, økonomichefen, IT-chefen og informationschefen).

GEUS er organiseret med ni forskningsafdelinger, sekretariatet samt IT- og informationsafdelingen. Det faglige arbejde foregår på fem programområder: 1. Databanker og formidling, 2.Vandressourcer, 3.Energiråstoffer, 4. Mineralske råstoffer og 5. Natur og miljø. Det faglige arbejde gennemføres som projekter i en matrix-struktur på tværs af GEUS' afdelinger. Arbejdet på hvert programområde ledes af et medlem af direktionen.

GEUS' beslutningsproces og kompetencefordeling er forankret i bestyrelsesmøderne, direktionsmøderne, chefmøderne, koordinationsmøderne og SU-møderne, som beskrevet nedenfor.
Bestyrelsesmøder

Mødefrekvens:
Fire gange om året, samt et årligt sommerseminar i forbindelse med et af møderne.

Deltagerkreds:
Bestyrelsesmedlemmerne, direktionen, økonomichefen, personalechefen. Der er p.t. 12 bestyrelsesmedlemmer, heraf 2 medarbejderrepræsentanter. I det årlige sommerseminar deltager desuden GEUS' chefgruppe.

Sagsområde og beslutningskompetence:
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af GEUS og fastsætter de generelle retningslinier for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling og sikrer kvaliteten af den udførte forskning på GEUS. Bestyrelsen fastlægger GEUS' strategier og drøfter løbende institutionens arbejdsopgaver i lyset heraf og foretager en overordnet prioritering af arbejdsopgaver og dertil knyttede personaleressourcer og driftsmidler.
Bestyrelsen og Miljøministeriet indgår resultatkontrakter, som beskriver såvel opgaver som resultatmål for GEUS' arbejde i en nærmere aftalt årrække, p.t. 4 år.
Bestyrelsen godkender GEUS' årlige arbejdsprogram og budget inden for de rammer, som miljøministeren har fastlagt, og godkender GEUS' årsberetning.
Bestyrelsen påser, at der af hensyn til GEUS' langsigtede videnopbygning er en passende balance mellem GEUS' basismidler og eksterne indtægter. Bestyrelsen påser desuden, at der i forbindelse med godkendelse af arbejdsprogram og budget tages højde for de forsknings-, udrednings-, rådgivnings- og overvågningsopgaver, som GEUS ifølge resultatkontrakten er forpligtet til over for danske og grønlandske myndigheder.
Der udarbejdes et internt fortroligt referat til bestyrelsen. Et kort referat udarbejdes af direktionen og udsendes til samtlige medarbejdere i GEUS og lægges efterfølgende på GEUS' intranet.
Direktionsmøder

Mødefrekvens:
En gang om ugen

Deltagerkreds:
Direktionsmedlemmer og ledelsen fra sekretariatet. Derudover ad hoc relevante medarbejdere fra sekretariatet/chefgruppen.

Sagsområde og beslutningskompetence:
Hovedformålet med arbejdet i direktionen er at skabe overblik over og sammenhæng i GEUS' samlede virke både indadtil og udadtil, samt at træffe konkrete beslutninger i enkeltsager.
På direktionsmøderne drøftes løbende alle typer af sager, som er af betydning for den løbende drift og den strategiske ledelse af GEUS, specielt spørgsmål af principiel og tværgående karakter. Typisk drøftes forberedelse af møder i GEUS' bestyrelse, drøftelse af dagsorden for chefmøder, SU-møder, indstillinger til møder, hvor en bredere kreds ønskes inddraget i beslutningerne m.v., stillingtagen til konkrete og principielle personalespørgsmål og bevillingsønsker, gennemgang og drøftelse af GEUS' overordnede økonomi, budget- og regnskabsopfølgning, drøftelse af relationerne til eksterne parter, herunder de administrative styrelser,departementet, koncernledelsen, udarbejdelse af finanslovsbidrag, arbejdsprogrammer, resultatkontrakt og strategier m.v., formidlingsvirksomhed (årsberetning, arbejdsprogram m.v.).
Alle sager,der indbærer ansættelse og afskedigelse af personale, skal forelægges på direktionsmøderne efter forudgående behandling på koordinationsmøder og i sekretariatet.
Direktionen træffer normalt beslutninger i enighed. I tilfælde af uenighed træffer den administrerende direktør den endelige beslutning. I større sager med vidtrækkende betydning drøftes sagerne med bestyrelsesformanden inden beslutningen træffes. Sekretariatet bistår direktionen i arbejdet.
Direktionen har inden for de rammer, bestyrelsen og miljøministeren har afstukket for driften af GEUS, den endelige beslutningskompetence vedrørende den daglige drift af institutionen.
Dagsorden udsendes inden mødet til hele chefgruppen til orientering. Der udarbejdes ikke referat.
Chefmøder

Mødefrekvens:
Der afholdes normalt møde en gang om måneden, dog ikke i juli måned. I særlige tilfælde indkaldes til ekstraordinært chefmøde.

Deltagerkreds:
Direktionen og chefgruppen. Afdelingslederne sender ved fravær en suppleant, som dog ikke deltager i behandlingen af personalesager.

Sagsområde og beslutningskompetence:
På chefmøderne drøftes større og væsentlige faglige, økonomiske og personalemæssige spørgsmål, d.v.s. spørgsmål som er af afgørende betydning for strategiudarbejdelse og drift af GEUS, inden direktionen træffer afgørelser i sådanne sager. Chefmødet er rådgivende for direktionen. I en række tilfælde vil beslutningerne blive truffet direkte på chefmøderne. Endvidere er chefmøderne et vigtigt forum for udveksling af informationer, som er af betydning for hele institutionen.
Hvad angår det faglige er der typisk tale om strategiovervejelser for hele institutionen, udarbejdelse af resultatkontrakt og arbejdsprogrammer, drøftelse af faglige satsninger og faglige udviklinger på de enkelte programområder, vægtning af programområderne mod hinanden m.v. Der lægges vægt på tværgående koordinering samt på, at der anlægges et helhedssyn på GEUS' samlede faglige aktiviteter.
Hvad angår det økonomiske er der typisk tale om drøftelser af institutionens samlede økonomi, budgetter og dispositionsregnskaber for hele GEUS, større investeringer, drøftelser af generel økonomisk strategi, herunder listepriser på GEUS' ydelser m.v. Endvidere drøftes afdelingernes økonomi set i lyset af GEUS' samlede økonomi.
Hvad angår de personalemæssige spørgsmål drøftes primært emner af principiel og tværgående karakter, herunder tilrettelæggelse af afskedigelsesrunder, forhandlinger med de faglige organisationer, drøftelse af ensartede regler for arbejdsvilkårene i afdelingerne m.v. Enkeltsager gennemgås primært, hvis de kan tjene som eksempel, der kan belyse principielle problemstillinger.
Endvidere tilrettelægges mindst en gang om året chefmøder, der har karakter af strategiseminarer, ligesom chefgruppen deltager i bestyrelsens årlige sommerseminar.
Der udarbejdes referat, som lægges på GEUS' intranet.
Koordinationsmøder

Mødefrekvens:
Der afholdes normalt møde mindst en gang om måneden for programområderne 2-5 På programområde 1 er mødefrekvensen lavere, idet databankspørgsmål behandles på de relevante programområder og videnskabelige publikationer behandles i publikationsudvalget.

Deltagerkreds:
Det direktionsmedlem som er ansvarlig for det pågældende programområde, de afdelingsledere som har væsentlige opgaver at løse på det pågældende programområde samt ad hoc medarbejdere som spiller en central rolle i arbejdet på området. Medarbejdere kan indkaldes til møderne, når der er behov herfor. Alle chefer er velkomne til at deltage på ethvert koordinationsmøde, d.v.s. også på områder, hvor de normalt ikke har opgaver.

Sagsområde og beslutningskompetence:
På koordinationsmøderne drøftes konkrete faglige, økonomiske og personalemæssige spørgsmål, som er af betydning for programområdet. Endvidere drøftes og udarbejdes faglige strategiplaner for den fremtidige udvikling på programområdet. Koordinationsmødet er rådgivende for det medlem af direktionen som leder programområdet. Direktionsmedlemmerne kan selvstændigt træffe konkrete beslutninger som ligger inden for de budgetlagte personalemæssige og økonomiske rammer. I en lang række tilfælde vil beslutningerne blive truffet direkte på koordinationsmøderne. Herudover er koordinationsmøderne et vigtigt forum for drøftelse og udarbejdelse af konkrete forslag, som skal forelægges chefmødet, SU og direktionsmødet til drøftelse og afgørelse. Endvidere er møderne et vigtigt forum for udveksling af informationer, som er af generel betydning for arbejdet på programområdet.
Hvad angår det faglige er der typisk tale om drøftelse af konkrete faglige projekter, herunder beslutning om opstilling og gennemførelse af projekter bl.a. udarbejdelse af bidrag til det årlige arbejdsprogram, drøftelse af fremdrift i projekter, resultatopfølgning m.v. Endvidere opstilling af langsigtede faglige strategier for programområdet eller dele af området.
Hvad angår det økonomiske er der typisk tale om drøftelser af programområdets samlede økonomi, drøftelse af afdelingernes økonomi, drøftelser af større investeringer, koordinering af ansøgninger m.v. Sager af principiel og tværgående karakter tages op til drøftelse på direktionsmødet, samt evt. chefmøderne og SU-møderne.
Hvad angår de personalemæssige spørgsmål drøftes primært emner af konkret og tværgående karakter, herunder konkret projektbemanding på tværs af afdelingsstrukturen, konkrete problemer omkring arbejdets afvikling, konkrete personale udvidelser/indskrænkninger m.v. Alle sager der indebærer ansættelse og afskedigelse af personale skal forelægges på direktionsmøderne. Sager af principiel og tværgående karakter drøftes på direktionsmødet, samt evt. chefmøderne og SU-møderne.
Der udarbejdes referat, som lægges på GEUS' intranet.
SU-møder

Mødefrekvens:
Der afholdes normalt møde en gang om måneden, dog ikke i juli måned. I særlige tilfælde indkaldes til ekstraordinært SU-møde.

Deltagerkreds:
Den administrerende direktør, personalechefen, et antal afdelingsledere samt medarbejdernes valgte tillidsrepræsentanter.

Sagsområder og beslutningskompetence:
SU er nedsat i henhold til cirkulæret om etablering af samarbejdsudvalg i statens institutioner. I henhold til det gældende aftalesæt, har ledelsen i statens institutioner på en lang række områder pligt til at orientere og drøfte konkrete sager af generel betydning for medarbejderne, inden der træffes endelig beslutning i disse sager. SU drøfter både sager af faglig, personalemæssig og økonomisk karakter. SU har medbestemmelse på arbejds- og personaleforhold vedrørende behov for strategisk kompetenceudvikling, samlet indsats inden for kompetenceudvikling og anvendelse af midler fra kompetencefonden.
SU gennemgår resultaterne af GEUS' medarbejdertilfredshedsundersøgelser og anbefaler evt. opfølgningsinitiativer over for ledelsen.
Der udarbejdes referat, som lægges på GEUS' intranet.

GEUS beslutningsstruktur